Champag­ne­fund til for­års­fe­sten

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN - I Reims, der lig­ger i Fo­to: AFP

Kom­men­tar: Me­di­um små, ved­va­ren­de bob­ler, tør frisk, me­di­um fyl­dig, be­ha­ge­lig, lang, rund smag af fri­ske frug­ter og lidt rø­de bær. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 8 gr. som ape­ri­tif el­ler til me­di­um let­te ret­ter af fisk og skal­dyr. Pris: Kr. 129,95. Til­bud ved 12 fl. uge 18+ 19 pr. fl. kr. 89,95. For­hand­ler:

TIL FOR­KÆLEL­SE

Tim Vol­ler­s­lev Der fi ndes rig­tig man­ge go­de mous­se­ren­de vi­ne i man­ge pris­klas­ser og fra al­ver­dens vin­lan­de.

Men champag­ne er et be­skyt­tet mær­ke og må kun an­ven­des om mous­se­ren­de vi­ne fra Champag­ne- di­strik­tet, som lig­ger ca. 120 km nor­døst for Pa­ris.

Champag­ne er frem­stil­let eft er stren­ge lov­krav. Dét og en oft e kost­bar mar­keds­fø­ring gør, at god champag­ne sjæl­dent er bil­lig. Oft e be­gyn­der pri­sen ved 300 kr. pr. fl aske

et er der­for og­så en glæ­de­lig over­ra­skel­se, at vi i den­ne uge kan gi­ve guld­me­dal­je og he­le seks vel­fortjen­te stjer­ner til en champag­ne fra det lil­le fa­mi­lie­hus Abel Jo­bart til 124 kr. pr. fl aske ved køb af 12.

12 fl asker ly­der må­ske af me­get, men står man over for at skul­le hol­de kon­fi rma­tion, bryl­lup - el­ler ba­re en for­års- el­ler som­mer­fest - er her mu­lig­he­den for at for­kæ­le gæ­ster­ne med et godt, fyl­digt glas champag­ne. Kom­men­tar: Ved­va­ren­de små, fi­ne bob­ler, be­ha­ge­ligt tør, ele­gant, me­di­um let, be­ha­ge­ligt rund, flot frugts­mag af fer­sken, ci­trus og rø­de bær. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 10 gr. som vel­komst el­ler til me­di­um let­te ret­ter af fisk el­ler kog­te skal­dyr. Pris: Kr. 429,95. Til­bud uge 18+ 19 pr. fl. kr. 299,95. For­hand­ler: Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 9 gr. som ape­ri­tif el­ler til me­di­um let­te ret­ter af hvid fisk, østers el­ler re­jer. Pris: Kr. 89,95. Til­bud uge 19 pr. fl. kr. 59,95. For­hand­ler: SPAR/ Da­gro­fa tlf. 7233 1500. www. spar. dk

. Kom­men­tar: Flot­te, ved­va­ren­de bob­ler, tør, frisk og læk­ker, rund, saf­tig smag af mod­ne fer­sk­ner, frisk frugt og lidt brænd­te mand­ler. Vel­eg­net til: Ser­ve­res v. 9 gr. som ape­ri­tif el­ler til me­di­um let­te ret­ter af hvid fisk el­ler fri­ske re­jer. Pris: Kr. 310. Til­bud uge 18+ 19 pr. fl. kr. 249. For­hand­ler:

Vel­eg­net til:

Pris:

For­hand­ler: Tim Vol­ler­s­lev er drik­ke­va­re- rå­d­gi­ver og chief­som­me­li­er . Jury- med­lem i 20 år ved al­le eu­ro­pa– og ver­dens­mester­ska­ber for som­me­li­ers/ vintje­ne­re. Kom­men­tar: Me­di­um, små, ved­va­ren­de bob­ler, be­ha­ge­ligt tør, me­di­um fyl­dig, læk­ker, saf­tig smag af rø­de bær, fer­sken, ri­ste­de nød­der og frisk æb­le­sy­re. Su­per køb. Vel­eg­net til: Op­lagt nytårs­champag­ne. Ser­ve­res v. 9 gr. til me­di­um kraf­ti­ge ret­ter. Pris: Ved køb af 12 fl. on­li­ne pr. fl. kr. 124. For­hand­ler:

www. vol­ler­s­lev. dk

Vin­nyhe­der:

www. bt. dk/ ma­dog­vin

Dru­epluk­ning til champag­ne- pro­duk­tion Champag­ne- di­strik­tet nor­døst for Pa­ris.

Phi­lip­son Wi­ne tlf. 7022 6888. www. phi­lip­sonwi­ne. com

Theis Vi­ne tlf. 6266 1120. www. theis- vi­ne. dk

Be­ha­ge­lig tør med god, frisk frugtsy­re og me­di­um let smag af rø­de æb­ler, nekta­rin og strejf af lidt li­me­frugt.

Be­ha­ge­ligt tør, me­di­um fyl­dig med læk­ker, lang, rund smag af fri­ske frug­ter, æb­le, lidt pæ­re og lidt grøn­ne blom­mer.

Ser­ve­res v. 7 gr. til buf­fet med me­di­um kraf­ti­ge ret­ter af fisk, sa­la­ter og gril­le­de re­jer.

Kr. 100. Til­bud ved 6 fl. uge 18+ 19 pr. fl. kr. 85.

Holte Vin­la­ger. www. hol­te­vin­la­ger. dk

Føtex tlf. 4452 2074. www. per­nod- ri­card. com

www. ko­e­ge­vin­han­del. dk/ Kø­ge Vin­han­del tlf. 5665 0090.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.