Hun er helt sin egen

Mul­ti­ta­len­tet og po­pkunst­ne­ren Oh Land er svær at sty re

BT - - NAVNE - Mads Hen­drich ma­he@ ber­ling­s­ke. dk

30 ÅR I DAG

Hun mær­ke­de det fra barns­ben. Sce­nen var hen­des le­ge­plads. Her kun­ne hun ube­svæ­ret ind­ta­ge for­skel­li­ge rol­ler. Le­ge med ud­tryk­ket.

Mu­si­ka­li­te­ten fi k hun hjem­me­fra. At op­træ­de var na­tur­ligt i hjem­met. Mor var ope­ra­san­ge­r­in­de og far kom­po­nist. Kre­a­ti­vi­te­ten i Nan­na Øland Fa­bri­ci­us’ fa­mi­lie går helt til­ba­ge til hen­des tipol­de­far, præ­sten og for­fat­te­ren Ot­to Fa­bri­ci­us, der skrev bo­gen ’ Fau­na Gro­en­lan­di­ca’ om det ark­ti­ske dy­re­liv. Et værk, hun un­der kunst­ner­nav­net Oh Land se­ne­re navn­gav sit de­butal­bum eft er.

Det var der­for ik­ke un­der­ligt, at hun vil­le væ­re no­get ved mu­sik­ken. Og pop­pen blev Nan­na Ølands me­ti­er. Her fandt hun sit kald. Men den var egent­lig hen­des plan B. I før­ste om­gang var det bal­let­ten, der trak.

Hun stu­de­re­de ved den kon­ge­li­ge dan­ske og sven­ske bal­letsko­le. Men en slem rygska­de fi k drøm­men til at bri­ste. Mu­sik­ken blev et al­ter­na­tiv. Held i uheld.

I 2009 ud­gav hun sin de­but ’ Fau­na’ på pro­du­ce­ren Kasper Bjør­kes sel­skab. Her sprang hun ud som mu­si­kalsk gør det selv­kvin­de. Hun skrev, spil­le­de og pro­du­ce­re­de stør­ste­delen selv.

Ta­len­tet for kløg­tig electro­pop var uomt­vi­ste­ligt, og san­gen ’ Au­di­tion Day’ blev ugens uund­gå­e­li­ge på P3. En ame­ri­kansk re­præ­sen­tant fra pla­de­gi­gan­ten Epic Records hør­te en kon­cert og til­bød Oh Land en stor kon­trakt.

Her­eft er gik hun all in på pop- drøm­men, og i 2011 fl yt­te­de hun til New York. Her op­t­rå­d­te hun med num­me­ret ’ Sun Of A Gun’ fra hen­des selv­be­tit­le­de an­det al­bum i The La­te Show, hvor den smuk­ke san­ge­r­in­de ty­de­lig­vis im­po­ne­re­de tal­ks­howleg­en­den David Let­ter­man.

Hun fi k fak­tisk gam­le, da­meg­la­de Da­ve til at rød­me.

Num­me­ret ’ Whi­te Nights’ blev et hit, eft er at en del­ta­ger i årets ud­ga­ve af X Fa­ctor op­t­rå­d­te med det. Si­den blev det og­så brugt i de ame­ri­kan­ske tv- se­ri­er ’ Girls’ og ’ Gos­sip Girl’.

Vil­le selv be­stem­me

Hun sam­ar­bej­de­de med hit­ma­ski­nen Pha­rell Wil­li­ams. Den in­ter­na­tio­na­le po­pkar­ri­e­re lå for Oh Lands fød­der. Men hun vil­le selv be­stem­me.

Så da Epic bad hen­de om at gø­re sit nye ma­te­ri­a­le me­re ra­dioven­ligt, af­slog hun. Det ko­ste­de den sto­re kon­trakt. Men Nan­na Øland vend­te til­ba­ge til ud­gangs­punk­tet.

I 2013 ud­gav hun al­bum­met ’ Wish Bo­ne’ på eget sel­skab. I 2014 fulg­te ’ Earth Si­ck’. Et be­gi­ven­heds­rigt år for Oh Land, da hun her og­så sprang ud som co­ach i TV2s ta­lent­kon­kur­ren­ce ’ Voi­ce Ju­ni­or’ og sku­e­spil­ler­de­bu­te­re­de i Kri­sti­an Levrings western ’ The Salva­tion’ si­de om si­de med Mads Mik­kel­sen og Mikael Pers­brandt.

Pri­vat dan­ner hun par med bil­led­kunst­ne­ren Eske Kath, hen­des livs kær­lig­hed, som hun gift ede sig med i 2013.

Og den sto­re po­p­drøm le­ver skam sta­dig. Men den bli­ver ud­le­vet på hen­des eg­ne præ­mis­ser. For Oh Land er det nem­lig mest vig­tigt, at pop­pen og­så er kunst.

LØR­DAG 2. MAJ 2015

Det var egent­lig bal­letdrøm­men, der først trak i hen­de, men popkunsten blev Oh Lands me­ti­er. I dag fyl­der hun 30 år. Fo­to: Jonas Sko­vb­jerg Fogh

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.