3x

BT - - TV -

BOURNEDUELLEN David Webb tro­e­de, at han hav­de for­ladt spionver­de­nen, men så han hæn­ges op på en for­bry­del­se, han ik­ke har be­gå­et ...

Kl. 20.00

broen til Na­tio­nal Geo­grap­hic. Han er imid­ler­tid fa­ret vild, og Fran­cesca be­slut­ter at kø­re med ham og vi­se vej. Den be­lev­ne og char­me­ren­de ver­dens­mand væk­ker hur­tigt drøm­me og længs­ler hos den no­get for­søm­te hus­mor, og de ind­le­der en aff ære. Selv om det i lø­bet af nul kom­ma fem står klart, at Fran­cesca og Ro­bert er skabt for hin­an­den, så ty der me­get på, at de­res udø­de­li­ge kær­lig­hed kun vil ha­ve fi re da­ge at blom­stre i, for Fran­cesca er sik­ker på, at hen­des fa­mi­lie ik­ke vil kun­ne over­le­ve lil­le­by­ens slad­der, hvis hun skul­le be­slut­te at ta­ge med Ro­bert ud i ver­den. ( Ka­nal 4) Ro­bert ( Cl­int Eastwood) og Fran­cesca ( Me­ryl Stre­ep) fal­der for hin­an­den, men lyk­ken va­rer kort i det ro­man­ti­ske dra­ma ” Bro­er­ne i Ma­di­son Co­un­ty ”, som Eastwood og­så har in­stru­e­ret.

Fo­to: SBS

Chri­stop­her Lam­bert

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.