Mo­den ro­man­ce

BT - - TV -

DRA­MA

Hand­lin­gen ta­ger sin be­gyn­del­se i nu­ti­den, hvor sø­sken­de­par­ret Ca­ro­li­ne og Mi­cha­el Jo­hn­son mø­des i de­res barn­doms­hjem i Ma­di­son Co­un­ty for at ord­ne døds­bo­et eft er de­res mor, Fran­cesca. I mo­de­rens gem­mer fi nder de bre­ve og dag­bø­ger, der be­ret­ter om en fi re da­ge lang, in­tens kær­lig­heds­aff ære, som de­res mor gen­nem­le­ve­de for man­ge år si­den. Mi­cha­el er dybt ry­stet og for­ar­get, mens søste­ren er me­re for­stå­en­de og be­gyn­der at læ­se højt af mo­de­rens dag­bø­ger. Året er 1965. Fran­cesca Jo­hn­son er en hus­mor midt i fyr­rer­ne, der står over­for at skul­le væ­re ale­ne hjem­me på far­men i fi re da­ge, da æg­te­mand, søn og dat­ter skal til dyrskue i Il­li­nois. Da fa­mi­li­en er kørt, bli­ver hun op­søgt af fo­to­gra­fen og glo­be­trot­te­ren Ro­bert Kin­caid, der skal la­ve en bil­led­se­rie om den lo­ka­le se­vær­dig­hed, de hi­sto­ri­ske, over­dæk­ke­de bro­er Ros­man- broen og Hol­liwell-

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.