SKO­LE­E­LE­VER PRO­TESTE­RER HØJLYDT

BT - - TV/ RADIO - Ud: den reg­ne du Kan I dag for ni år si­den 2006:

LØVEN 22.07 - 22.08 Der er mu­lig­hed for frem­gang i dit kær­lig­heds­liv samt i sa­ger, som har med øko­no­mi at gø­re. Det er en su­per fi n dag til al slags køb og salg. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:***** JOMFRUEN 23.08 - 22.09 Jo me­re du læ­rer at ind­skræn­ke di­ne ak­ti­vi­te­ter og blot ta­ger an­svar for det, som er dit, des bed­re vil du mær­ke, at med­vin­den er med dig. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:**** VÆG­TEN 23.09 - 22.10 Du får ser­ve­ret nog­le me­get po­si­ti­ve til­bud, som du glæ­der dig over. Nu er det op til dig at ta­ge et valg, så­dan at du kan kom­me vi­de­re. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** SKORPIONEN 23.10 - 21.11 Må­nen på­vir­ker dit tegn i dag. Det læg­ger op til fø­lel­ses­ful­de ud­for­drin­ger. Pas på, at du ik­ke bli­ver fø­lel­ses­mæs­sigt ma­ni­p­u­le­ret. Kær­lig­hed:* Ar­bej­de:***** Øko­no­mi:**** SKYTTEN 22.11 - 20.12 Du kan se frem til en stil­le dag, hvor du får tid til for­dy­bel­se. Det er og­så en god dag til at gå gam­le sa­ger igen­nem og ska­be af­slut­nin­ger. Kær­lig­hed:*** Ar­bej­de:*** Øko­no­mi:*** STENBUKKEN 21.12 - 19.01 Da­gen står på ar­bej­de, ar­bej­de, og at­ter ar­bej­de. Ik­ke at det ge­ne­rer dig, men må­ske skal du al­li­ge­vel sæt­te nog­le græn­ser for, hvad som er dit. Kær­lig­hed:***** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:*** VANDMANDEN 20.01 - 18.02 Der lig­ger man­ge for­vik­lin­ger i luft en. Du har svært ved at fi nde ho­ved og ha­le på ting og sa­ger. Det er en god idé at få skabt no­get klar­hed. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:** Øko­no­mi:** FISKENE 19.02 - 19.03 Det er en dag, hvor du bli­ver på­lagt me­re an­svar, end du må­ske bry­der dig om. Nu kom­mer så den svæ­re op­ga­ve, nem­lig at si­ge fra. Kær­lig­hed:** Ar­bej­de:**** Øko­no­mi:****

175). ( Svær 48). ( Mid­del 38). ( Nem

Næ­sten 100.000 fol­ke­sko­le­e­le­ver lan­det over de­mon­stre­rer imod af­skaf­fel­sen af grup­pe­ek­sa­me­ner­ne. Or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Sko­le­e­le­ver står bag de­mon­stra­tio­ner­ne. Sko­le­e­le­ver fra he­le lan­det er her på vej mod Chri­sti­ans­borg. Fo­to: Jep­pe Mi­cha­el Jensen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.