Skaudi fra Prag

Med tek­nik fra Au­di mar­ke­res 40- året for den tjek­kos­lo­vaki­ske ral­ly- le­gen­de Sko­da 130 RS

BT - - BILER - Af Mor­ten Kjeld­sen mor­ten@ bi­len. dk

LE­GEN­DE

» Skaudi « står der i over­skrif­ten. Og hvad be­ty­der nu det? Jo, Skaudi dæk­ker over det ab­sur­de - og fa­sci­ne­ren­de - i, at to tjek­ki­ske Sko­da- en­tu­si­a­ster har be­slut­tet at frem­stil­le en or­an­ge voldsom­hed som en hyl­dest til ral­lyi­ko­net 130 RS fra 1975. Med - og nu kom­mer det - en V8- mo­tor fra den gam­le Au­di R8.

Ly­der en Sko­da med 420 he­ste­kræf­ter vildt? In­gen tvivl om det, men SE­NE­STE NYT der er næp­pe tvivl om, at Sko­da R200 Non- Fi­ction, som er ju­bilæums­mo­del­lens ful­de mo­del­be­teg­nel­se, vil fin­de sit lil­le, men eks­klu­si­ve pu­bli­kum.

Først og frem­mest for­di den højst frem­stil­les i 200 ek­sem­pla­rer og der­med har sto­re chan­cer for at bli­ve et sam­lero­b­jekt, og der­næst for­di Sko­da 130 RS fra 1975 var helt ene­stå­en­de, og i dag har kult­sta­tus.

130 RS blev pro­du­ce­ret på den gam­le Sko­da- fa­brik i Tjek­kos­lo­vaki­et, den­gang ver­den var delt op i Øst og Vest, i kom­mu­ni­ster og ka­pi­ta­li­ster, og den­gang Eu­ro­pa var delt på langs af et jer­n­tæp­pe.

Sko­da 130 RS år­gang 1975 og Sko- da R200 Non- Fi­ction år­gang 2015 har dy­best set kun tre ting til fæl­les: De to for­lyg­ter og hæks­poi­le­ren.

Den op­rin­de­li­ge hav­de hæk­mo­tor, alt­så mo­to­ren pla­ce­ret på den far­li­ge si­de af ba­gaks­len, li­ge­som Pors­che 911. Dens 1,3 li­ters mo­tor yde­de re­la­tivt vold­som­me 140 he­ste­kræf­ter, og top­ha­stig­he­den var an­gi­ve­ligt 220 km/ t.

Op mod to mio. kro­ner

I Sko­da R200 Non- Fi­ction er Au­dis 4,2 li­ters V8- mo­tor pla­ce­ret cen­tralt i bi­len, alt­så for­an ba­gaks­len og bag sæ­der­ne.

Den har Au­dis fi­re­hjul­s­træk, kal­det Qu­at­tro, og trans­mis­sio­nen er li­ge­le­des Au­dis med seks ma­nu­el­le trin og gear­stan­gen pla­ce­ret i en ty­de­lig skif­te­kulis­se.

Ind­ven­digt vil man kun­ne se sto­re lig­he­der med en pæn po­r­tion Au­di- de­le, dog med an­dre log­o­er, og ka­bi­nen vil væ­re pry­det af vægt­be­spa­ren­de kul­fi­ber.

Hvor­dan den kø­rer? Aner det ik­ke, må­ske ræd­sels­fuldt, må­ske fan­ta­stisk. Men for­ment­lig ik­ke ke­de­ligt.

Som nævnt bli­ver der højst frem­stil­let 200 styk, de før­ste 24 er plan­lagt til ja­nu­ar 2016, og pri­sen er et sted mel­lem 1,7 og to mil­li­o­ner kro­ner.

I 1975 kom ral­ly­bi­len Sko­da 130 RS. Dens 40 års fød­sels­dag mar­ke­res med den­ne Sko­da R200 Non- Fi­ction.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.