De små træk

Små­bi­ler­nes ev­ner til at træk­ke trai­ler og bæ­re læs på tag el­ler kro

BT - - BILER - Af Hans Uf­fe Christensen huc@ bt. dk

BA­GA­GE

Jo min­dre en bil er, de­sto hyp­pi­ge­re har man i sa­gens na­tur brug for plads til at pla­ce­re gen­stan­de uden for ka­bi­ne og ba­ga­ge­rum. Ek­stra plads kan til­ve­je­brin­ges på tre må­der: Ved at læs­se på ta­get, ved at sæt­te en ba­ga­ge­boks på hæn­ger- / cy­kelkro­gen el­ler ved at spæn­de en trai­ler ef­ter bi­len. Det sid­ste gi­ver selv­føl­ge­lig mest må­lt i vægt og vo­lu­men.

Men desvær­re er kun gan­ske få ak­tu­el­le mi­kro­bi­ler god­kendt til an­hæn­ger­træk. Und­ta­gel­ser­ne er Fi­at Pan­da og Suzuki Ce­le­rio. Der må træk­kes hen­hold­vis 400 og 800 kg., når trai­le­ren har brem­ser.

En del mi­kro­bi­ler er ik­ke en­gang god­kendt til tag­last. Det gæl­der f. eks. Smart ForFour, Opel Karl og Ford Ka. Når bi­ler­ne ik­ke må træk­ke trai­ler el­ler bæ­re no­get på ta­get, er sid­ste løs­ning at få mon­te­ret en så­kaldt cy­kelkrog. Den lig­ner et al­min­de­ligt an­hæn­ger­træk, men må kun be­nyt­tes til at bæ­re ting. her­un­der cy­kel­sta­tiv el­ler ba­ga­ge­boks. Kro­gen må ty­pisk bæ­re om­kring 50 kg. af­hæn­gig af fa­bri­kat. De smar­te­ste af de hæk­mon­te­re­de ba­ga­ge­bok­se kan vip­pes ti­ba­ge, så man kan åb­ne hæk­dø­ren uden at af­mon­te­re ba­ga­ge­bok­sen.

Hvis be­ho­vet for ek­stra st­u­ve­plads er be­ske­dent, er ba­ga­ge­boks til bi­lens krog at fo­re­træk­ke frem for for en trai­ler. Så slip­per man for de fart­mæs­si­ge re­strik­tio­ner. Og de dy­re­re bø­der, der gæl­der for ha­stig­heds­over­træ­del­ser med an­hæn­ger. Ba­ga­ge på ta­get øger bi­lens luft­mod­stand og der­med ben­z­in­for­bru­get.

Be­nyt­ter man ba­ga­ge­boks, cy­kel­hol­der el­ler an­dre an­ord­nin­ger på en al­min­de­lig hæn­ger­krog, er det nød­ven­digt ken­de kug­le­tryk­ket. Det er den vær­di, der med fint tek­nisk sprog » an­gi­ver » den ver­ti­ka­le mak­si­mal­be­last­ning af kro­gen. Med an­dre ord: Hvor me­get sy­ste­met må bæ­re.

Ki­lo på kro­gen

Væg­ten på hæn­ger­træk­ket el­ler cy­kelkro­gen er sjæl­dent ret stor. Ty­pisk om­kring 50 kg. Der er dog und­ta­gel­ser. F. eks. kan hæn­ger­træk­ket på en Hon­da Ja­zz be­la­stes med he­le 90 kg. Og en sim­pel cy­kelkrog til Hyun­dai i10 må be­la­stes med 75 kg.

Fir­ma­et Dansk an­hæn­ger­træk Gdw i Kol­ding op­ly­ser, at de kan le­ve­re cy­kelkro­ge til stort set al­le bi­ler, og pri­sen lig­ger un­der 2.000 kr. Skal man ha­ve et rig­tigt an­hæn­ger­træk mon­te­ret med kab­ler og stik til brem­ser, lys o. s. v. star­ter pri­ser­ne hos Dansk An­hæn­ger­træk om­kring de 3.000 kr. Be­nyt­ter man kun en me­get lil­le trai­ler med be­græn­set læs­se­ev­ne, kan man of­te spa­re lidt ved at drop­pe brem­se­a­n­ord­nin­ger­ne.

Læs på ta­get

Væl­ger man i ste­det at læs­se va­rer­ne på ta­get f. eks. ved hjælp af tag­bøj­ler el­ler en al­min­de­lig tag­ba­ga­ge­bæ­rer, er der og­så snæv­re græn­ser for, hvor man­ge ek­stra kg., man kan få med. En Suzuki Ce­le­rio er kun god­kendt til 35 kg. Det ræk­ker jo dår­ligt til to cyk­ler af den go­de gam­mel­dags slags. Så det er ret lo­gisk, at den­ne bil­mo­del kan mon­te­res med hæn­ger­træk.

En Toy­o­ta Ay­go må blot vil be­la­stes med 15 kg. på ta­get, selv om dens sø­stre Ci­tro­en C1 og Peu­geot 108 ac­cep­te­rer 50 kg. sam­me sted. For­kla­rin­gen er Ay­go­ens to op­ad­gå­en­de bu­ler i ta­get. De ser smar­te ud, men de­sig­net af­reg­nes med for­rin­get bæ­re­ev­ne. Som nævnt er der og­så en del mi­kro­er, der slet ik­ke må bæ­re no­get på ta­get.

I den an­den en­de af ska­la­en må man pla­ce­re be­ty­de­li­ge 75 kg. på ta­get af en Au­di A1 uden at kom­me i kon­flikt med bi­lens ho­mo­lo­ge­ring. De fle­ste bilmærker an­be­fa­ler max. 120 km/ t, hvis der er læs på ta­get. Der er dog ik­ke no­gen lov­giv­nings­mæs­sig græn­se, hvis el­lers la­sten er sur­ret or­dent­lig fast.

To­tal­vægt

Man skul­le tro, at ev­nen til at træk­ke en trai­ler sti­ger med mo­to­rens mo­ment, men der er und­ta­gel­ser fra reg­len. F. eks. må en Toy­o­ta Ya­ris træk­ke min­dre som di­e­sel end som ben­zin. Og går man fra en 80 hk Nis­san No­te til en 98 hk No­te - beg­ge i ben­zin­ver­sion med ma­nu­elt gear - fal­der den mak­si­ma­le træ­kvægt fra 430 til 260 kg.

For al­le bi­lers ved­kom­men­de gæl­der, at man skal pas­se på ik­ke at over­skri­de bi­lens to­tal­vægt. Med fem voks­ne i ka­bi­nen og læs på tag og krog, vil det of­te væ­re til­fæl­det.

Her­un­der kan du se, hvor me­get en ræk­ke små bi­ler af mi­kro- og mi­ni­ty­pen er ho­mo­lo­ge­ret til at træk­ke med og uden brem­ser. Du kan og­så se den mak­si­ma­le god­kend­te tag­last.

Det så­kald­te kug­le­tryk an­gi­ver mak­si­mal bæ­re­vægt oven på træk­ket. Uan­set om det er væg­ten, som trai­le­ren pres­ser bi­lens ba­gen­de ned, el­ler om det er væg­ten fra sta­tiv, ba­ga­ge­boks el­ler an­det, der be­la­ster træk­ket.

LØR­DAG 2. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.