DEN GO­DE MOD D

Det er to vidt for­skel­li­ge bok­seskæb­ner, der i nat mø­des i det­te år­hund­red

BT - - ÅRHUNDREDETS KAMP - BOK­SE­BRAG Da­ni­el Re­mar da­lu@ spor­ten. dk

Bok­ser­ne Floyd Maywe­at­her og Man­ny Pa­cqui­ao kom beg­ge fra tvivls­om­me kår og vok­se­de op til at bli­ve to af ver­dens bed­ste i de­res fag på tværs af al­le vægt­klas­ser, og sam­men ska­ber de i Ca­si­no MGM Grand i Las Ve­gas ram­men om en bok­se­be­gi­ven­hed af gi­gan­ti­ske pro­por­tio­ner. Bå­de må­lt på pen­ge og hyste­ri.

Men selv om de beg­ge har for­vand­let en fat­tig barn­dom til stjer­ne­sta­tus og rig­dom, kun­ne 38- åri­ge Floyd Maywe­at­her og 36- åri­ge Man­ny Pa­cqui­ao ik­ke væ­re me­re for­skel­li­ge.

Den ene blev be­sat af si­ne pen­ge og stor­hed. Mens den an­den brug­te sin sta­tus på at gø­re an­dre folk gla­de.

Det for­tæl­ler den man­ge­åri­ge og kend­te dan­ske sport­skom­men­ta­tor, Claus Bor­re.

» I kli­che­er­nes ver­den kun­ne man næ­sten si­ge, at det er den go­de mod den on­de. «

» Man­ny Pa­cqui­ao er til vel­gø­ren­hed, han er po­li­ti­ker, han har sit eget ba­sket­bal­l­hold i Fi­lip­pi­ner­ne, hvor han i øv­rigt blev den æld­ste de­butant no­gen­sin­de og spil­le­de syv mi­nut­ter. Han er me­ga po­pu­lær al­le veg­ne, « si­ger Claus Bor­re.

Be­la­stet Maywe­at­her

Han teg­ner et helt an­det bil­le­de af Pa­cqui­a­os ame­ri­kan­ske mod­stan­der:

» Med Floyd Maywe­at­her er det omvendt. He­le fa­mi­li­en med hans to on­k­ler, Ro­ger og Jeff, og fa­ren Floyd Maywe­at­her Sr., er be­la­stet af narko­ti­ka­mis­brug med ko­kain, smug­ling af stof­fer, slags­mål, ga­deuor­den og hus­spek­tak­ler. Der er ik­ke dét, de ik­ke har væ­ret in­vol­ve­ret i. «

Floyd Maywe­at­her er i dag ver­dens bedst be­tal­te sport­s­mand, og det er ik­ke no­get, han for­sø­ger at un­der­spil­le. Tvær­ti­mod vi­ser Floyd Maywe­at­her stolt pen­ge­stak­ke med 100 dol­lar­sed­ler frem el­ler åb­ner ga­ra­gen op, hvor han har sam­let en bil­park til me­re end 300 mil­li­o­ner kro­ner.

Pen­ge­ne bli­ver brugt til at for­sø­de ame­ri­ka­ne­rens liv ef­ter en iføl­ge ham selv fat­tig og tur­bu­lent barn­dom i New Jer­sey. Hans mor var narko­man, og hans far var bok­ser, men med en tvivl­s­om bi­be­skæf­ti­gel­se med salg af narko­ti­ka.

Ta­len­tet i bok­se­rin­gen blev un­ge Floyds red­ning, og han blev fra barns­ben træ­net af sin far og on­kel Jeff Maywe­at­her, som sta­dig er en le­den­de skik­kel­se i hans ring­hjør­ne. Men trods 10 VM- tit­ler i fem for­skel­li­ge vægt­klas­ser og sta­tus som ube­sej­ret er Floyd Maywe­at­her ik­ke en el­sket fi­gur. Han har fle­re gan­ge væ­ret på kant med loven og af­so­ne­de i 2012 en dom på tre må­ne­der for vold mod sin eks­kæ­re­ste.

» Floyd Maywe­at­her har al­tid væ­ret be­la­stet. Han har al­tid om­gi­vet sig med ryg­klap­pe­re, og der er al­drig no­gen, der har sat spørgs­måls­tegn ved ham. Og hvis der er no­gen, som har, så luk­ker han kæf­ten på dem ved at gi­ve dem en Rolls- Roy­ce el­ler så­dan no­get, « for­tæl­ler Claus Bor­re.

Næ­sten en hel­gen

Mens Floyd Maywe­at­hers kar­ri­e­re er fuld af skandaler, har Man­ny Pa­cqui­ao vok­set sig ud af fat­tig­dom­men i Fi­lip­pi­ner­ne og er ble­vet det tæt­te­ste, man kom­mer en hel­gen i sit hjem­land.

10 VM- tit­ler i ot­te for­skel­li­ge vægt­klas­ser ta­ler sit eget ty­de­li­ge sprog, men rig­dom­men er for­val­tet på en hel an­den må­de end Maywe­at­hers. Man­ny Pa­cqui­ao vok­se­de op i slum­men i Fi­lip­pi­ner­ne, hvor hver­da­gen var barsk for en dreng med et godt hjer­te. En dag ka­ste­de Man­ny Pa­cqui­ao sin om­sorg på en hjem­løs hund og tog den med hjem. Men det gjor­de hans far så tos­set, at han kog­te hund­en og spi­ste den for at gi­ve søn­nen en læ­re­streg. Man­ny Pa­cqui­ao er i dag så po­pu­lær, at han strøg ind i Fi­lip­pi­ner­nes kon­gres ved val­get i 2010.

Mod­sat Floyd Maywe­at­her er Man­ny Pa­cqui­ao ik­ke ty­pen, der kæf­ter op om, hvor god han er. El­ler hvor­dan han vil øde­læg­ge mod­stan­de­ren i sin næ­ste kamp. En sand gent­le­man uden fejl. Skul­le man tro.

For i ly af stjer­ne­ly­set blev Man­ny Pa­cqui­ao ramt af en skan­da­le, som tru­e­de med at øde­læg­ge glans­bil­le­det af den el­lers fejl­frie bok­ser og fa­mi­lie­mand.

» Det ene­ste, der no­gen­sin­de har plet­tet Pa­cqui­a­os kar­ri­e­re, var for et par år si­den. Han er gift og har fem børn, men det vi­ste sig, at han ved si­den af at væ­re fa­mi­lie­far hav­de en el­ske­rin­de, som er en af Fi­lip­pi­ner­nes mest be­røm­te sku­e­spil­le­rin­der. Og i et stærkt tro­en­de land var det ik­ke po­pu­lært al­le ste­der, « hu­sker Claus Bor­re.

Hu­stru­en Maria Ge­ral­di­ne ’ Jin­kee’ Ja­mora tog ham dog til­ba­ge og sid­der sta­dig tro­ligt på til­sku­er­plad­ser­ne til hans kam­pe i rin­gen.

En smu­le ke­de­lig

Mens de to bok­se­re le­ver et vidt for­skel­ligt liv uden for rin­gen, trop­per de i af­ten og­så op i MGM Grand med to helt for­skel­li­ge bok­sesti­le. Floyd Maywe­at­her ta­ger ud­gangs­punkt i en stærk de­fen­siv, mens Pa­cqui­ao går til an­greb

» Hvis man ser det ud fra et rent bok­se­tek­nisk syns­punkt og ik­ke an­sku­er det ud for dra­ma­et, må man si­ge, at Maywe­at­her le­ver op til reg­len om at be­skyt­te sig selv frem for alt, « si­ger Claus Bor­re og fort­sæt­ter:

» Men i pro­fes­sio­nel boks­ning er vi vant til at gi­ve fan­den i und­vi­gel­ser - vi vil ha­ve kamp. Men Maywe­at­her er klas­sisk set og tek­nisk set vir­ke­lig unik. I hans se­ne­ste man­ge kam­pe har jeg dog måt­tet ta­ge mig selv lidt i ar­men og si­ge: Det er fan­ta­stisk boks­ning, han le­ve­rer, men det er en lil­le smu­le ke­de­ligt. Det er der­for, at det er så godt, at han mø­der en ka­mi­ka­ze­bok­ser som Pa­cqui­ao. Han går fremad og fremad, og han er li­geg­lad med, om han får et par på tu­den. «

Hvem der kom­mer til at stå som vin­de­ren af år­hund­re­dets stør­ste bok­se­kamp, får vi langt om læn­ge sva­ret på nat­ten til søn­dag dansk tid.

LØR­DAG 2. MAJ 2015

... og bæl­tet er i sig selv en hi­sto­rie værd. Her mon­te­rer en me­xi­cansk gulds­med nog­le af de me­re end 3.000 sma­rag­der, der pry­der bæl­tet. Der er og­så brugt me­re end et ki­lo rent guld til bæl­tet. Fo­to: EPA

Floyd Maywe­at­her har bok­set de fle­ste af si­ne kam­pe på The Marquee i MGM Grand Gar­den Are­na i Las Ve­gas. Når han mø­der Pa­cqui­ao sæt­ter han si­ne bæl­ter i WBA/ WBC- re­gi på spil. Fi­lip­pi­ne­ren ’ Pac Man’ kom­mer med WBO- bæl­tet i ba­ga­gen.

Fo­to: AFP

Maywe­at­hers træ­nin­ger i the Maywe­at­her Boxing Club i Las Ve­gas er en mag­net for bling og ken­dis­ser, når cham­pen træ­ner. Her er det rap­pe­ren Lil’ Kim, der af­læg­ger vi­sit. Fo­to: EPA

Nor­ma Za­va­la med en ’ Pac Man’- T- shirt, der ’ æder’ pen­ge­man­den MAywe­at­her.

Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.