He­le­ni­us åb­ner for for­læn­gel­se

BT - - ÅRHUNDREDETS KAMP - RØD OG HVID 1. MAJ Jo­han Lyng­holm og Sø­ren Sor­gen­fri jo­hp@ spor­ten. dk ssf@ spor­ten. dk KAM­PEN PÅ SPID­SEN

Der var guld­g­limt og gen­syn med sid­ste sæ­sons mester­skabs­form i Aal­borg, da AaB kvær­ne­de Ho­bro 5- 0.

Om­stil­lin­ger­ne sad li­ge i po­kal­ska­bet, og igen og igen blev Ho­bros ba­ger­ste split­tet eft er al­le kun­stens reg­ler, top­pet med tre mål i før­ste halv­leg af Ni­ck­las He­le­ni­us.

Hat­tri­ck- hel­ten, le­jet i Aston Vil­la, der på det men­tale plan har væ­ret helt ne­de og ven­de, har gen­fun­det glæ­den i det nord­jy­ske. Han åb­ner der­for for at bli­ve, og sport­s­di­rek­tør Al­lan Gaar­de si­ger, at par­ter­ne snart vil sæt­te sig og ta­ge en snak om det mu­li­ges kunst.

Åb­ner for for­læn­gel­se

Tre mål fra Ni­ck­las He­le­ni­us. Vil I gø­re et for­søg på at be­hol­de ham?

» Vi skal tæt­te­re på sæ­son- af­slut­nin­gen, så ta­ger vi en snak og ser, hvad der kan la­de sig gø­re. Ni­ck­las har sco­ret over 50 mål i AaB- trøj­en og er en no­to­risk målsco­rer, og det er jo in­ter­es­sant for os. « hen­blik på en for­nuft ig fi nish i jag­ten på tred­je­plad­sen?

» Det er klart. Det kom­mer tæt i pe­ri­o­der og bøl­ger for så­dan en duo, og det lig­ner, at det kom­mer nu, men jeg glæ­der mig og­så over at se en sul­ten Ras­mus Jöns­son væ­re der. Det gi­ver os go­de kort på hån­den. «

I fi k ’ hævn’ over Ho­bro. Det gør vel ik­ke en sol­rig og fest­stemt 1. maj i Aal­borg dår­li­ge­re?

» Vi har haft vo­res pro­ble­mer med Ho­bro, så det var rig­tig rart at se et søm ham­ret i den ki­ste. Især for­di vi spil­ler no­get af det bed­ste fod­bold i før­ste halv­leg, jeg

FOR­SVANDT HO­BROS EU­RO­PÆ­I­SKE CHAN­CER MED 0- 5- NE­DER­LA­GET?

Afk laps­nin­gen

har set i Su­per­liga­en i den­ne sæ­son. Vi er ag­gres­si­ve og præ­ste­rer et fl ot pres, der gør det umu­ligt for Ho­bro at kom­me i gang. «

Stort hjer­te for AaB

Ni­ck­las He­le­ni­us si­ger TV3 Sport 1:

» Jeg tror ik­ke på, jeg får spil­le­tid i Vil­la. Så jeg vil ger­ne fi nde no­get an­det. Dansk fod­bold er før­ste­pri­o­ri­te­ten, men der er in­gen tvivl om, at jeg har et stort hjer­te for AaB. Og det fø­les godt at væ­re her li­ge nu igen. Så der er in­gen tvivl om, at det bli­ver me­re og me­re po­si­tivt at væ­re i Aal­borg. «

gør ondt på selv­til­lid og moral, men vi får først sva­ret i næ­ste run­de. Her skal Søn­derjy­ske be­sej­res, hvis drøm­men om Eu­ro­pa Le­ague skal le­ve vi­de­re. Kom­mer de tre po­int ik­ke ind på kon­to­en her, er det game over for den am­bi­tion. Bli­ver det til­fæl­det, skal Ho­bro- spil­ler­ne ik­ke hæn­ge med ho­ve­d­er­ne. For en op­ryk­ker, der var dømt so­lidt ude og ne­de på for­hånd, er det en im­po­ne­ren­de præ­sta­tion at over­le­ve og for en stund lig­ne en ud­for­drer til en plads i Eu­ro­pa.

til

1- 0, 2- 0 og 3- 0 Ni­ck­las He­le­ni­us ( 15., 21. og 44.), 4- 0 Anders K. Ja­cob­sen ( 45.), 5- 0 Mads Ju­ste­sen ( selv­mål, 89.) Mi­cha­el Tyk­gaard ( 10)

9.401 på Nord­jy­ske Are­na Ni­ck­las He­le­ni­us har for al­vor få­et gang i scor­in­gen igen, og i går gik det ud over Ho­bro, da le­jes­ven­den fra Aston Vil­la le­ve­re­de et ha­tri­ck i AaBs 5- 0- sejr i det nord­jy­ske op­gør. Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.