Tæt på af­kla­ring

DBU ven­ter be­sked fra FI­FA in­den for de næ­ste uger på spørgs­må­let, om Pio­ne Si­sto må stil­le op i rødt og hvidt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SAGS­BE­HAND­LING Sø­ren Sor­gen­fri ssf@ spor­ten. dk DET SI­GER FI­FAs REG­LER

LØR­DAG 2. MAJ 2015

For­å­ret har ik­ke væ­ret en udelt for­nø­jel­se for FC Midtjyl­lands stjer­ne­frø Pio­ne Si­sto, men nu er der må­ske godt nyt på vej. En ska­de hol­der ham ude af ’ Ulvenes’ guld­j­agt, og han bli­ver i bed­ste fald først klar til de sid­ste to- tre run­der af Su­per­liga­en.

Der­for er det me­re re­a­li­stisk for ham, at ha­ve som­me­rens U21- EM i Tjek­ki­et i kik­ker­ten, hvis alt­så den Ugand­a­fød­te kant­spil­ler får lov til at stil­le op for de rød- hvi­de. Selv om han er til­kendt dansk stats­bor­ger­skab, så af­ven­ter han og DBU en dis­pen­sa­tion fra det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund FI­FA.

FI­FAs RE­GEL­SÆT KRÆ­VER,

sa­tion til Si­sto i 2013, og har ef­ter­føl­gen­de væ­ret i tæt di­a­log med FI­FA de sid­ste fem må­ne­der. I den pe­ri­o­de har FI­FA lø­ben­de bedt om yder­li­ge­re do­ku­men­ta­tion, som vi har le­ve­ret promp­te. Det ske­te så sent som man­dag i den­ne uge, hvor de ef­ter­s­purg­te nog­le op­lys­nin­ger, som vi le­ve­re­de da­gen ef­ter. Vi er ble­vet stil­let i ud­sigt, at vi vil få en af­gø­rel­se se­ne­st om 14 da­ge, og det har jeg ab­so­lut til­tro til vil ske, « si­ger DBUs juri­di­ske chef, Thomas Jøns­son, til BT.

Fryg­ter ik­ke ’ hævn’

Man kun­ne el­lers få den tan­ke, at når DBU støt­ter Lu­is Fi­go som kom­men­de FIFA­præ­si­dent, at det vil­le vær­re en mu­lig­hed for den nu­væ­ren­de præ­si­dent Sepp Blat­ter at spar­ke bag­ud ved at for­sin­ke pro­ces­sen om­kring Pio­ne Si­stos dis­pen­sa­tion?

» Vi er ik­ke stødt på no­get, der in­di­ke­rer, at DBUs kri­ti­ske hold­ning til Sepp Blat­ters gen­valg som FI­FAs præ­si­dent, skul­le ha­ve ind­virk­ning på sags­be­hand­lin­gen i nær­væ­ren­de sag, « si­ger Thomas Jøns­son.

BT har ret­tet hen­ven­del­se til FI­FA for at spør­ge til ud­fal­det af dis­pen­sa­tions- sa­gen, men det glo­ba­le fod­bold­for­bund er spar­som med in­for­ma­tio­ner­ne.

» Sa­gen er sta­dig un­der be­hand­ling, og der­for øn­sker vi ik­ke at kom­men­te­re på den på nu­væ­ren­de tids­punkt, « si­ger en tals­mand.

at når en spil­ler får et nyt stats­bor­ger­skab, skal spil­le­ren op­hol­de sig fem år yder­li­ge­re i lan­det for at kun­ne re­præ­sen­te­re det på­gæl­den­de lands­hold. Med min­dre spil­le­ren al­le­re­de har op­holdt sig fem år i det nye land ef­ter at væ­re fyldt 18 år. Si­sto er kun 19, og der­for sø­ger DBU dis­pen­sa­tion.

Pio­ne Si­sto er tæt på at væ­re klar til spil ved U21- EM i Tjek­ki­et i næ­ste må­ned.

Fo­to: Hen­ning Bag­ger

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.