VER­DENS DY­RE­STE NEDRYK­NING

Pre­mi­er Le­ague går i dag ind i den af­gø­ren­de fa­se i nedryk­nings­kam­pen. De en­gel­ske bund­hold kæm­per des­pe­rat for at und­gå de­gra­de­rin­gen, der kan ha­ve fa­ta­le kon­se­kven­ser for frem­ti­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DYRT

Ned­t­ur Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg

joko@ bt. dk Hi­sto­ri­en om de lyk­ke­li­ge op­ryk­ke­re fra Bour­ne­mouth ram­te i den for­gang­ne uge me­di­er­ne. Den lil­le klub, der for få sæ­so­ner si­den var tæt på at ryk­ke ud af det en­gel­ske liga­sy­stem, sik­re­de sig så godt som op­ryk­ning til Pre­mi­er Le­ague. Og der­med og­så ud­sig­ten til over en mil­li­ard kro­ner i ind­tæg­ter grun­det liga­ens gul­dran­de­de tv- aft ale med Sky og BT Sport, der ly­der på van­vit­ti­ge 51 mil­li­ar­der for pe­ri­o­den 2016- 2019. Men en an­den og me­re al­vor­lig vir­ke­lig­hed ram­mer dem, der ta­ger tu­ren fra Pre­mi­er Le­ague ned i The Cham­pions­hip.

Nedryk­ning fra Pre­mi­er Le­ague vur­de­res til at ko­ste om­kring 600 mil­li­o­ner kr., og godt nok mod­ta­ger de en­gel­ske nedryk­ke­re så­kald­te faldskærms­pen­ge i de før­ste sæ­so­ner for at afb øde fal­det, men det er ik­ke al­tid nok til at om­stil­le sig til en ny hver­dag med mar­kant min­dre ind­tje­ning. Det er Wil­li­am Kvists Wi­gan et godt ek­sem­pel på. Klub­ben ryk­ke­de i den­ne uge ned i Le­ague One, den tred­je­bed­ste ræk­ke. For få sæ­so­ner si­den spil­le­de klub­ben i Pre­mi­er Le­ague og vandt FA Cup’en. Der­for spid­ser det for al­vor til i dis­se da­ge for de nedryk­nings­tru­e­de klub­ber i Pre­mi­er Le­ague.

LØR­DAG 2. MAJ 2015

Jo­res Oko­re og Aston Vil­la er kom­met på ret spor igen og kan ta­ge et vig­tigt skridt væk fra nedryk­nings­stre­gen, hvis hol­det i dag kan ta­ge po­int mod Ever­ton. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.