Kasper den Sto­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AL­LE HOLD HAR brug for en må­l­mand, som red­der po­int. Man har brug for et højt bund­ni­veau og sta­bi­le præ­sta­tio­ner fra man­den i må­let, for­di sik­ker­he­den på den ba­ger­ste po­si­tion for­plan­ter sig til re­sten af for­sva­ret. En må­l­mand, som sjæl­dent la­ver fejl, er en god må­l­mand.

Ja, men man har og­så brug for no­get an­det. Man har brug for de spek­taku­læ­re red­nin­ger. De red­nin­ger, som ik­ke ale­ne er fl ot­te, men som og­så skaff er po­int. En red­ning i en si­tu­a­tion, hvor hol­det er ne­de med 0- 5, kan jo væ­re nok så van­vit­tig. Den er hur­tigt glemt. DET VAR NOK der­for, at re­ak­tio­nen fra de lo­ka­le jour­na­li­ster i Lei­ce­ster var lidt lun­ken, da jeg spurg­te til Kasper Sch­mei­chel i for­bin­del­se med et be­søg på King Po­wer Sta­di­um i den mid­ten­gel­ske by i be­gyn­del­sen af de­cem­ber. Eng­læn­der­ne er hø­fl ige men­ne­sker, så jo, han hav­de da væ­ret ud­mær­ket, Sch­mei­chel, men vi hav­de nok hå­bet på me­re, og ja, man kan jo ik­ke klan­dre ham for vo­res bund­pla­ce­ring, men han har hel­ler ik­ke rig­tigt red­det os….

Et par ti­mer se­ne­re kun­ne jeg kon­sta­te­re, at hel­ler ik­ke kam­pen mod Li­ver­pool blev kam­pen, hvor Lei­cesters til­hæn­ge­re gik hjem med en fø­lel­se af, at ’ Kasper red­de­de os’. Li­ver­pool vandt med 3- 1, og den dan­ske må­l­mand bril­le­re­de ik­ke no­get vi­de­re. Fak­tisk ko­ste­de han Li­ver­pools tred­je mål. FÅ UGER SE­NE­RE blev Kasper Sch­mei­chel så al­vor­ligt ska­det til træ­ning, så han sad ude i me­re end tre må­ne­der. Det lå dog he­le ti­den i kor­te­ne, at Sch­mei­chel vil­le få sin plads på hol­det til­ba­ge, når han blev klar, og­så selv om Lei­ce­ster hen­te­de Chel­seas tred­je­må­l­mand, den 42- åri­ge Mark Schwarzer, ind i trans­fer- vin­du­et. Men ska­den hjalp jo ik­ke li­ge­frem på si­tu­a­tio­nen.

Den 21. marts fi k Kasper Sch­mei­chel så co­me­ba­ck imod Tot­ten­ham. Lei­ce­ster tab­te 3- 4 eft er en kamp, hvor man ik­ke kun­ne klan­dre man­den i må­let for no­get. Omvendt hav­de han hel­ler ik­ke rig­tigt red­det no­get, og så kun­ne han el­lers sid­de der eft er kam­pen og gø­re sta­tus. På det tids­punkt hav­de Sch­mei­chel spil­let 15 kam­pe for Lei­ce­ster og kun væ­ret med til at vin­de en ene­ste. Det var så til gen­gæld og­så sæ­so­nens høj­de­punkt med 5- 3 over Man­che­ster Uni­ted, men her var det na­tur­ligt nok Lei­cesters off en­si­ve pro­fi ler, der var i fo­kus. Der var ik­ke no­gen fø­lel­se af, at li­ge præ­cis Kasper Sch­mei­chel var an­svar­lig for sej­ren. MEN DET HAR æn­dret sig i dra­ma­tisk grad. For eft er 3- 4- ne­der­la­get mod Chri­sti­an Erik­sen og co. på Whi­te Hart La­ne i London har Lei­ce­ster rejst sig fra en helt umu­lig sid­ste­plads til nu at lig­ge over nedryk­nings­stre­gen in­den de sid­ste af­gø­ren­de kam­pe. Og i den­ne pe­ri­o­de har Kasper Sch­mei­chel fl ere gan­ge væ­ret man­den, der red­de­de Lei­ce­ster. Bå­de i hjem­me­kam­pe­ne mod West Ham ( 2- 1) og mod Swan­sea ( 2- 0) hev han nog­le vi­ta­le red­nin­ger ud af sin må­l­mand­strø­je, da Lei­ce­ster var al­ler­mest pres­set, så det var en må­l­mand med selv­til­li­den i top, der løb ud på Turf Moor for en uge si­den. Til sæ­so­nens vig­tig­ste kamp, bund- gy­se­ren mod Burn­ley. Ta­be­ren af den­ne kamp vil­le væ­re tæt på forta­bel­se.

I de fl estes op­tik blev kam­pen af­gjort eft er en ti­me, da Burn­leys Mat­t­hew Tay­l­or spar­ke­de et straff es­park på yder­si­den af stol­pen, hvor­eft er Ja­mie Var­dy fi k skra­bet bol­den i net­tet på Lei­cesters eft er­føl­gen­de an­greb. Et brændt straff es­park skal jo pr. de­fi ni­tion kre­di­te­res ke­e­pe­ren, men det er jo sta­dig fe­de­re for må­l­man­den at red­de det. Og Sch­mei­chel gik i øv­rigt til den for­ker­te si­de.

Men nok om det. For kam­pen blev i li­ge så høj grad af­gjort eft er 82 mi­nut­ters spil. Her fi k Lei­cesters ty­ske mid­ter­for­sva­rer Ro­bert Huth nem­lig dre­jet bol­den den for­ker­te vej til det, der i nog­le brøk­de­le af et se­kund lig­ne­de et sten­sik­kert selv­mål. Så­dan gik det ba­re ik­ke, for i må­let re­a­ge­re­de Kasper Sch­mei­chel lyns­nart, fi k vre­det krop­pen mod sin egen be­væ­gel­ses­ret­ning og pa­re­ret med sin høj­re arm. Et glimt af ver­dens­klas­se på ret­te tid og sted. Uden li­ge præ­cis den red­ning var Lei­ce­ster næp­pe kom­met hjem med den vi­ta­le sejr på 1- 0. Uden den hav­de Lei­cesters ud­sigt til at red­de li­vet i Pre­mi­er Le­ague ik­ke væ­ret så re­la­tivt loven­de.

Og selv om ar­bej­det end­nu ik­ke er gjort fær­digt, kan den dan­ske lands­holds­må­l­mand i dag lø­be ind til hjem­me­kam­pen mod elen­di­ge Newcast­le i be­vidst­he­den om, at han i de se­ne­ste kam­pe har væ­ret en af ho­ved­år­sa­ger­ne til, at Lei­ce­ster er i fuld gang med en red­nings­ak­tion, som syn­tes fuld­kom­men us­and­syn­lig for en må­ned si­den.

Det er den slags, der kan fø­re til, at lil­le Sch­mei­chel bli­ver til Kasper den Sto­re.

Lei­ce­ster er mu­lig­vis på vej til at red­de ek­si­sten­sen i Pre­mi­er Le­ague – ik­ke mindst tak­ket væ­re klub­bens dan­ske må­l­mand, Kasper Sch­mei­chel. Fo­to: Action Ima­ges

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.