DEN DAN­SKE

Den 28- åri­ge Play­ma­ker Jesper ’ Zla­tan’ Jensen skal strå­le for Dan­mark til A- VM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - VM- SLUT­RUN­DE Pe­ter Fred­berg i Tjek­ki­et fred@ spor­ten. dk DET DAN­SKE HOLD

Han er født i Sve­ri­ge, men det er ik­ke for­kla­rin­gen på, at Jesper Jensen går un­der nav­net Zla­tan.

» Det stam­mer fra min tid i Fre­de­riks­havn og skyl­des Mi­ke Grey. Han be­gynd­te med at kal­de mig Zla­tan, og Bäck­is ( eks- land­stræ­ner Per Bäck­man, red.) syn­tes, at det var sjovt og kald­te mig ik­ke an­det. Nu hæn­ger det ved, og det er okay, « si­ger Jesper ’ Zla­tan’ Jensen til BT.

Den 28- åri­ge play­ma­ker er dét, man kal­der en ’ la­te bloo­mer’, som har haft en eks­plo­siv ud­vik­ling de se­ne­ste to år.

Jesper ’ Zla­tan’ Jensen er født i Ny­bro. Mo­de­ren er svensk og fa­de­ren dansk. Som 16- årig kom han på sport­scol­le­ge i Fre­de­riks­havn, så på den må­de er han aty­pisk som is­ho­ck­ey­spil­ler.

Hvor dan­ske ta­len­ter nor­malt rej­ser til Sve­ri­ge for at bli­ve bed­re, valg­te han den mod­sat­te vej.

De før­ste år i Fre­de­riks­havn hav­de han svært ved at over­be­vi­se ch­eft ræ­ner Olaf El­ler om, at han var første­holds­spil­ler, så han tog en tur til Gen­toft e, in­den han gjor­de co­me­ba­ck nor­den­fj ords.

Fra Fre­de­riks­havn blev det Ham­burg Fre­ezers og Karlskro­na, in­den Rög­le blev det fo­re­lø­bi­ge høj­de­punkt.

Hans klas­se un­der­stre­ges af, at han i den­ne sæ­son la­ve­de 48 po­int ( 16 mål og 32 as­sist) i 51 grund­se­ri­e­kam­pe og ni po­int ( tre mål og seks as­sist) i ot­te play­of­fk ampe.

En tæt tur­ne­ring

In­den puck­en ka­stes til det før­ste dan­ske VM- skift e i dag kl. 12.15, si­ger han:

» Det bli­ver en uhyg­ge­lig tæt tur­ne­ring. Hvert ene­ste po­int er vig­tigt. «

TV2 Sports eks­pert­kom­men­ta­tor, Pe­ter Hirsch, der var må­l­mand­stræ­ner i Björklöven ( den kom­men­de sæ­son i Tim­rå, red.), si­ger om ’ Zla­tan’:

» Når vi skul­le mø­de Rög­le, var han den ene­ste, vi tal­te om. Ham skul­le vi pas­se på. «

Land­stræ­ner Jan­ne Karls­son si­ger om ham:

» Han har det, vi på svensk kal­der ’ spels­in­ne’. Zla­tan bli­ver bed­re og bed­re. En fan­ta­stisk skøjte­lø­ber. «

Om­kring en halv snes dan­ske lands­holds­spil­le­re har gen­nem åre­ne væ­ret om­kring Rög­le. I den kom­men­de sæ­son spil­ler Jesper ’ Zla­tan’ Jensen sam­men med VM- ba­ck­en Emil Kristensen.

An­dre VM- spil­le­re i SHL er Ni­chlas Hardt i Linköping og Fre­de­rik Storm i Malmö Red­hawks.

Om det dan­ske SHL- hold sup­ple­res med Pa­tri­ck Gal­braith og Jesper B. Jensen, vil de kom­men­de uger vi­se.

VM I TJEK­KI­ET Kamp­start: 12.15. Kam­pen vi­ses på TV2 Sport

SÅ­DAN

star­ter Dan­mark mod Slovaki­et. Jan­ne Karls­son har re­gi­stre­ret 21 spil­le­re ( to må­l­mænd, syv ba­ck­er og 12 an­gri­be­re).

Pa­tri­ck Gal­braith ( Se­ba­sti­an Da­hm).

Jesper B. Jensen og Emil Kristensen. Da­ni­el Nielsen og Oli­ver Laurid­sen. Mar­kus Laurid­sen og Mads Bød­ker. 7. ba­ck: Bjørn Ul­dall.

MÅ­L­MÆND:

BA­CK­ER:

1. KÆ­DEN:

Pa­tri­ck Bjor­k­stand, Jesper ’ Zla­tan’ Jensen og Fre­de­rik Storm.

2. KÆ­DEN:

Mor­ten Mad­sen, Juli­an Jakob­sen og Ni­chlas Hardt.

Mor­ten Poul­sen, Mor­ten Gre­en og Thomas Spel­ling.

Ki­rill Starkov, Anders Poul­sen og Mat­hi­as Bau Han­sen.

3. KÆ­DEN:

4. KÆ­DEN: TRE SPIL­LE­RE ER IK­KE RE­GI­STRE­RET:

Si­mon Nielsen, Ni­cho­las B. Jensen og Kim Staal.

LØR­DAG 2. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.