VM- spil­le­re måt­te ven­te i kul­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SIK­KER­HED Pe­ter Fred­berg fred@ spor­ten. dk

At sik­ker­hed ik­ke er no­get, man spø­ger med i Ostra­va, måt­te de dan­ske spil­le­re san­de før gårs­da­gens pres­se­kon­fe­ren­ce.

Selv om DIUs ( Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on) me­di­e­chef, Claus Fon­nes­bech, hav­de IIHFs ( Den In­ter­na­tio­na­le Is­ho­ck­ey Uni­on) ac­cept på at måt­te bru­ge pres­se­lo­ka­let i CEZ Are­na, blev spil­ler­ne næg­tet ad­gang.

I en stiv halv ti­me stod de uden for hal­len i den skar­pe vind, fl ere iført shorts og med gå­se­hud, in­den en let­te­re op­hid­set Claus Fon­nes­bech fi k ban­ket for­nuft ind i de strik­se sik­ker­heds­folk, som en­de­lig slap spil­ler­ne in­den for i var­men.

» Man kan i hvert fald si­ge, at sik­ker­he­den un­der VM har høj pri­o­ri­tet, « si­ger Claus Fon­nes­bech.

Med ho­ved­rysten, men el­lers i godt hu­mør og med op­ti­mis­me mød­te spil­ler­ne me­di­er­ne.

» Nu ven­ter vi på at kom­me i gang. Nervøs? Over­ho­ve­det ik­ke. Det hand­ler ba­re om at ta­ge et skift e ad gan­gen, « si­ger Linköping­s­tjer­nen Ni­chlas Hardt.

Godt sam­men­spil­let

Den dan­ske wing, som spil­ler i kæ­de med Ham­borg­duo­en Juli­an Jakob­sen og Mor­ten Mad­sen, har haft en af kar­ri­e­rens bed­ste sæ­so­ner og vi­ste sin hø­je klas­se i SHLs play­off .

» Vi mø­der hold med ver­dens­klas­se­spil­le­re, men vi er og­så selv et godt hold. Vi har spil­let me­get sam­men. Al­le ken­der al­le. Vi tror på os selv, « si­ger Ni­chlas Hardt.

» NHL- afb ud ram­mer selv­føl­ge­lig en lil­le ho­ck­ey­na­tion som Dan­mark hår­de­re end de sto­re lan­de, som har så man­ge at ta­ge af, men det er ik­ke no­get, vi spe­ku­le­rer på. «

Ni­chlas Hardt, nr. to fra ven­stre, sam­men med si­ne kæ­de­kam­me­ra­ter Mor­ten Mad­sen og Juli­an Jakob­sen. Fo­to: Jan Kors­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.