SPOR­TENS BLOD

Ty­ske myn­dig­he­der hæv­der at ha­ve af­vær­get et plan­lagt ter­r­or­an­greb

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FRYGT Lars B. Jør­gen­sen lbj@ spor­ten. dk

Det blev ved trus­len. Men den var til gen­gæld re­el nok, da tysk po­li­ti tors­dag skred til an­hol­del­se af et tyr­kisk æg­te­par med pla­ner om et bom­be­at­ten­tat, som kun­ne ha­ve for­år­sa­get død og øde­læg­gel­se ved cy­kel­lø­bet Rund Um Fi­nan­z­p­latz Es­ch­born- Frank­furt.

» Re­sul­ta­tet af vo­res ransag­ning har be­kræf­tet vo­res mi­stan­ke. Iføl­ge vo­res fo­re­lø­bi­ge in­for­ma­tio­ner har vi af­vær­get et an­greb, « fastslog Ste­fan Mül­ler, un­der­sø­gel­ses­le­der ved po­li­ti­et i den ty­ske del­stat Hes­sen.

» Det er skræm­men­de, « fastslog sport­s­chef Mi­cha­el Skel­de fra det dan­ske hold Team Cult, der skul­le ha­ve væ­ret til start i den ty­ske fi­nans- me­tro­pol.

Overalt i fel­tet blandt de el­lers hær­de­de prof- ryt­te­re var der be­kym­ring at spo­re oven­på nyhe­den om et ter­r­or­an­greb, der kun­ne hav­de spredt død og øde­læg­gel­se i stil med bom­ber­ne i Bo­ston Ma­rat­hon for to år si­den.

Team Cults Fa­bi­an Weg­mann re­a­ge­re­de kort og kon­tant på Twit­ter, da af­lys­nin­gen af det pre­sti­ge­ful­de en­da­ge­sløb var en re­a­li­tet.

» Fuck ter­r­o­ri­ster­ne, « lød det fra dan­sker­hol­dets ty­ske pro­fil med en blan­ding af fru­stra­tion, vre­de og gal­de fly­den­de ud i den vira­le ver­den.

» Jeg er må­l­løs. Det er for­fær­de­ligt, at in­di­vi­der kan udø­ve så me­get magt, at man er nødt til at ta­ge be­slut­nin­gen om at af­ly­se. Men lø­bet vil le­ve vi­de­re, det er jeg sik­ker på, « er­klæ­re­de den ty­ske bro­stens­ba­ron Jo­hn De­gen­kolb, der for ny­lig tri­um­fe­re­de i Pa­ris- Rou­baix.

Selv om det ter­ror- mistænk­te æg­te­par, hvis navn end­nu til­ba­ge­hol­des af de ty­ske myn­dig­he­der, blev sat ud af spil­let al­le­re­de da­gen før start­skud­det i Rund Um Fi­nan­z­p­latz Es­ch­born- Frank­furt skul­le ha­ve lydt, tur­de po­li­ti­et ik­ke gi­ve grønt lys for lø­bet.

Fryg­ten for, at der al­le­re­de var pla­ce­ret bom­ber på løbs­stræk­nin­gen el­ler skjult i om­rå­det nær mål, hvor fest­stem­te til­sku­e­re i tu­sind­vis i går vil­le stim­le sam­men, var der kun et svar på: Af­lys­ning.

» Po­li­ti­et kun­ne ik­ke ga­ran­te­re for sik­ker­he­den og det er selv­føl­ge­lig en be­slut­ning, vi respek­te­rer hund­re­de pro­cent, « si­ger Mi­cha­el Skel­de til BT.

Svært at sik­re

Lig­he­den med det ter­r­or­an­greb, der for to år si­den dræb­te tre og kvæ­ste­de op imod 200 i Bo­ston Ma­rat­hon, er slå­en­de. I den ame­ri­kan­ske sports­be­gi­ven­hed var det to tje­tjensk fød­te brød­re, der stod for plan­læg­nin­gen af et at­ten­tat, som ef­ter alt at døm­me ik­ke hav­de for­bin­del­se til kend­te ter­ror- or­ga­ni­sa­tio­ner. Og som ter­r­or­mål be­trag­tet er et ma­ra­ton og et cy­kel­løb i ri­si­kozo­nen, for­di om­fat­ten­de sik­ker­heds­pro­ce­du­rer er svæ­re at fø­re igen­nem.

» Si­den Bo­ston Ma­rat­hon har vi væ­ret i ek­stra alarm­be­red­skab, hvad an­går sik­ker­heds­for­an­stalt­nin­ger. Og det vil vi og­så væ­re ved cy­kel­løb, « blev det i går po­in­te­r­et det fra tysk po­li­tis si­de.

Hi­sto­risk set har Tys­kland en me­get smerte­lig og tragisk hi­sto­rie at træk­ke på. Ved OL i Mün­chen i 1972 gik en palæsti­nen­sisk ter­r­or­cel­le til an­greb mod den is­ra­el­ske de­le­ga­tion og dræb­te ef­ter et ud­mar­ven­de gid­sel­dra­ma 16 sport­s­folk.

LØR­DAG 2. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.