Le­ve som var der håb

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TER­ROR ER IK­KE en stør­rel­se, vi som ci­vi­li­sa­tion el­ler in­di­vi­der er skabt til at kun­ne rum­me el­ler for­stå. Da slet ik­ke når den for al­vor ryk­ker tæt på, som vi selv kon­sta­te­re­de det i Kø­ben­havn, da en vild­fa­ren og en­som ulv slog til og dræb­te uskyl­di­ge.

Hel­ler ik­ke spor­tens ver­den kan på­reg­ne at gå fri. Fak­tisk er det må­ske nå­digt slup­pet, at det er to år si­den, ter­r­orens kujo­n­ag­ti­ge fj æs sidst vi­ste sig, da to bom­ber de­to­ne­re­de un­der Bo­ston Ma­rat­hon.

Jeg tror man­ge har det som den ty­ske top­sprin­ter Mar­cel Kit­tel, der i kølvan­det på afl ys­nin­gen af cy­kel­lø­bet Rund um Fi­nan­z­p­latz Es­ch­born- Frank­furt ud­tryk­te sin van­tro på Twit­ter.

» Det gør mig vir­ke­lig trist. Det kan væ­re svært at for­stå, der fi ndes men­ne­sker i den­ne ver­den, som vil an­gri­be et cy­kel­løb, « skrev den blon­de gi­gant.

Skal man væ­re lidt po­le­misk kan det væ­re svært at for­stå, hvor­for men­ne­sker el­ler be­gi­ven­he­der uden no­gen kon­kret be­rø­ring med en ide­o­lo­gi el­ler po­li­tisk sag over­ho­ve­det skal stå for skud. Men det er ter­r­orens væ­sen. Den skel­ner ik­ke mel­lem skyl­di­ge og uskyl­di­ge. Og den væl­ger sin val­plads eft er for­godt­be­fi nden­de og ger­ne med mas­ser af me­di­e­be­vå­gen­hed. SET I DET lys må vi for­ven­te, at sports­be­gi­ven­he­der og­så i frem­ti­den vil væ­re i sø­ge­ly­set, når en ter­r­or­hand­ling skal sæt­tes i sce­ne. Det er de bar­ske re­a­li­te­ter, og det er en rin­ge trøst, at ri­si­kozo­nen og­så er at fi nde en­ten i en me­tro el­ler an­dre ste­der i det off ent­li­ge rum, hvor stør­re men­ne­ske­mæng­der ud­gør en pas­sen­de målski­ve i den sy­ge sags tje­ne­ste.

Det er godt at kun­ne kon­sta­te­re, hvor­dan over­våg­ning og eft er­forsk­nings­ar­bej­de kan stik­ke en kæp i hju­let for ter­r­oren, som det ske­te med an­hol­del­ser­ne i Tys­kland tors­dag. Men el­lers? Tjah, som vi har kun­net kon­sta­te­re og­så un­der dan­ske him­mel­strøg, går li­vet vi­de­re eft er en tid. Ik­ke for­di vi har glemt, men for­di vi må in­si­ste­re på at le­ve, som var der en frem­tid og et håb.

Det er sagt og skre­vet til hud­løs­hed og­så si­den ter­r­or­hand­lin­gen i Kø­ben­havn i fe­bru­ar. Men hvis ter­r­oren ik­ke skal vin­de, er det vo­res stær­ke­ste vå­ben. Vi må ik­ke la­de os kue. Vi skal vi­se, at der og­så er Rund um Fi­nan­z­p­latz Es­ch­born- Frank­furt næ­ste år. Sam­me tid og sted. I ram­mer, der til­la­der os at ån­de frit og i den for­brød­ring, der dy­best set er spor­tens ånd og stær­ke­ste kort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.