Bhutan har nøg­len til VM- suc­ces ’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOD­BOLD­FE­BER Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk Ugeb Tse­chup

At vi skal spil­le vo­res hjem­me­kam­pe i en så ek­strem høj­de be­ty­der, at vi har en lil­le mu­lig­hed for at kæm­pe om en even­tyr­lig VM­plads

Da året be­gynd­te, hav­de Bhutan ver­dens dår­lig­ste lands­hold. Nu vil det lil­le asi­a­ti­ske kon­ge­ri­ge til VM.

Der blev skre­vet fod­bold­hi­sto­rie i det lil­le bjerg­kon­ge­døm­me i Hi­ma­laya, da Bhutans fod­bold­lands­hold tid­li­ge­re på for­å­ret sen­sa­tio­nelt be­sej­re­de Sri Lanka i to play­of­f­kam­pe om en bil­let til den asi­a­ti­ske VM- kva­li­fi­ka­tion.

In­den da fri­ste­de Bhutan en til­væ­rel­se som ver­dens dår­lig­ste lands­hold i kraft af pla­ce­rin­gen i bun­den af FI­FAs rang­li­ste.

Der lig­ger hol­det ik­ke nu. Sej­re­ne over Sri Lanka har sendt Bhutan frem på en plads som num­mer 163 på rang­li­sten, og det har til­sy­ne­la­den­de få­et fod­bold­fe­be­ren til at ra­se i det lil­le land. I hvert fald er drøm­me­ne sto­re før op­gø­re­ne i VM- kva­li­fi­ka­tions­grup­pen, der ind­le­des i ju­ni og tæl­ler mod­stan­der­ne Hong­kong, Mal­di­ver­ne, Ki­na og Qa­tar.

Høj­bor­gen

Nøg­len til suc­ces skal fin­des i hjem­me­ba­nen i ho­ved­sta­den Thimp­hu, der lig­ger 2600 me­ter over ha­vets over­fla­de. Bhutans ama­tør­spil­le­re har en kæm­pe for­del i at væ­re vant til at spil­le i den ek­stre­me høj­de, me­ner lan­dets fod­bold­præ­si­dent.

» At vi skal spil­le vo­res hjem­me­kam­pe i en så ek­strem høj­de be­ty­der, at vi har en lil­le mu­lig­hed for at kæm­pe om en even­tyr­lig VM­plads, « si­ger Bhutans fod­bold­præ­si­dent Ugeb Tse­chup iføl­ge nor­ske dag­bla­det. no.

Øj­ner chan­cen

Han mel­der om en flok tænd­te bhutan­ske lands­holds­spil­le­re, der øj­ner en hi­sto­risk chan­ce. Sær­ligt mod Mal­di­ver­ne, Hong­kong og Qa­tar, der lig­ger ved van­det og ik­ke er vant til den ek­stre­me høj­de.

» Vo­res spil­le­re ved, hvor de står og er klar til at ud­nyt­te den for­del, som høj­den gi­ver os, « si­ger Ugeb Tse­chup.

Bhutans før­ste VM- kval­kamp i grup­pen er 11. ju­ni ude mod Hong Kong, in­den Ki­na 16. ju­ni skal ta­ge ud­flug­ten op til Bhutans ’ fryg­te­de’ hjem­me­ba­ne.

Chen­cho Gy­elts­hen ( th.) sen­der bol­den i net­tet i VM- kva­li­fi­ka­tions­kam­pen mod Sri Lanka på hjem­me­ba­nen i Thimp­hu. Bhutan vin­der kam­pen 2- 1 og går vi­de­re i kva­li­fi­ka­tio­nen med en sam­let sejr på 3- 1. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.