Woz­ni­a­cki fik god lod­træk­ning i Madrid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - GO­DE MU­LIG­HE­DER Jo­han Lyng­holm jo­hp@ spor­ten. dk

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki har få­et en god lod­træk­ning til årets hidtil stør­ste grus­tur­ne­ring, Madrid Open.

I før­ste run­de af tur­ne­rin­gen, som be­gyn­der i dag, mø­der den formstær­ke dan­sker ver­dens num­mer 49, au­stral­ske Jar­mila Ga­j­do­sova. De syv fo­re­gå­en­de op­gør mel­lem de to er endt med sejr til Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki.

Og mon ik­ke der ven­ter en ny dansk sejr, for Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki vir­ker i år for­vand­let på det rø­de grus, hvor re­sul­ta­ter­ne i de se­ne­ste år el­lers har væ­ret slø­je.

I sid­ste we­e­kend tab­te hun en sær­de­les tæt og vel­spil­let WTA- fi­na­le i Stutt­g­art ef­ter stor­spil.

Stor til­tro til Woz­ni­a­cki

Det har få­et dan­ske ten­ni­s­eks­per­ter til at spå Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki et stort re­sul­tat, når der spil­les French Open i slut­nin- gen af maj og be­gyn­del­sen af ju­ni.

Stry­ger Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki for­bi Jar­mila Ga­j­do­sova i før­ste run­de, ven­ter en kamp mod en­ten ty­ske Mo­na Bart­hel el­ler en kva­li­fi­ka­tions­spil­ler. Der­ef­ter står hun til at mø­de ni­en­de­se­e­de­de Ag­nieszka Radwanska, hvis el­lers po­lak­ken hol­der sin se­ed­ning. Der­næst kan der ven­te en kvart­fi­na­le mod den rus­si­ske su­per­stjer­ne Maria Sha­ra­pova.

Se­re­na Wil­li­ams del­ta­ger og­så i tur­ne­rin­gen. Ame­ri­ka­ne­ren er top­se­e­det, men be­fin­der sig i den an­den halv­del af lod­træk­nin­gen.

21- åri­ge Ste­fan Küng fra BMC ud­nyt­te­de det hår­de vejr og et pas­sivt ho­ved­felt og snup­pe­de sej­ren på fjer­de eta­pe i Ro­man­di­et Rundt. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.