Fel­tets yng­ste tog fu­sen på al­le i Ro­man­di­et Rundt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - KAMP­DAG Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ spor­ten. dk

1. maj er bedst kendt som ar­bej­der­be­væ­gel­sens in­ter­na­tio­na­le kamp­dag, men hvor den for de fle­ste dan­ske­re er en fri­dag, måt­te fel­tet i Ro­man­di­et Rundt i ste­det ar­bej­de og kæm­pe sig op af de ve­sts­chweizi­ske bjer­ge i strid vind og regn på fjer­de eta­pe. Vin­de­ren blev 21- åri­ge Ste­fan Küng ( BMC).

De 169,8 km fra La Ne­u­vil­le til Fri­bourg skul­le bli­ve en hård om­gang for ryt­ter­ne, da mas­siv regn og vind­stød på op til 14 m/ s præ­ge­de sto­re de­le af eta­pen. Fi­re ryt­te­re blæ­ste dog på vej­ret og stak af i et tid­ligt ud­brud, der var tæt på at hol­de he­le vej­en hjem.

De fi­re ryt­te­re, Jan Ba­kelants ( AG2R), Pa­vel Ko­chet­kov ( Ka­tusha), Bert- Jan Lin­de­man ( Lotto- Jum­bo) og fel­tets yng­ste mand, Ste­fan Küng ( BMC), kør­te det me­ste af eta­pen med et for­spring på to- tre mi­nut­ter, og selv­om op­ga­ven så umu­lig ud, da de på­be­gynd­te eta­pens an­den ka­te­go­ri 2- stig­ning, lyk­ke­des det al­li­ge­vel én af dem at ta­ge fu­sen på fel­tet.

Snød fel­tet

Med 20 ki­lo­me­ter til mål kør­te den ba­re 21- åri­ge Ste­fan Küng fra si­ne even­tyr­lyst­ne kom­pag­no­ner og pas­se­re­de ale­ne eta­pens sid­ste stig­ning – en ka­te­go­ri 3 – der hav­de top 12 ki­lo­me­ter fra mål­stre­gen. Fel­tet så ik­ke ud til at gø­re et hel­hjer­tet for­søg i at hen­te ud­bry­der­ne, og der­for kun­ne fel­tet yng­ste mand kø­re først over stre­gen.

Mi­cha­el Al­ba­si­ni ( Gre­e­nED­GE) kom ind som num­mer ot­te og for­sva­re­de sin fø­ring i klas­se­men­tet, hvor han har 20 se­kun­der ned til hold­kam­me­ra­ten Ivan San­ta­ro­mi­ta og Chris Froo­me ( Team Sky).

Den dan­ske Asta­na- ryt­ter, Jakob Fuglsang, kom ind sam­men med fel­tet og be­va­re­de sin 15.- plads i klas­se­men­tet. Han har 37 se­kun­der op til den før­en­de Mi­cha­el Al­ba­si­ni.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.