Tro, håb og kær­lig­hed

BT - - INDHOLD -

Det der parforhold... Det er en evig glæ­de og – ud­for­dring. I de bed­ste øje­blik­ke tviv­ler man ik­ke på kær­lig­he­den. Man kan mær­ke den som en sik­ker hånd i ryg­gen, uan­set om man er sam­men el­ler ej. An­dre gan­ge må man nø­jes med at tro på den. Mens man i vir­ke­ligt slø­je pe­ri­o­der kun kan hå­be, at den – igen – vil duk­ke op. At det er de fær­re­ste, der går gen­nem li­vet i ét langt, lyk­ke­ligt for­hold ba­det i evig be­gej­string og gen­gældt kær­lig­hed, fin­des der mas­ser af ke­de­li­ge be­vi­ser på. 46 pct af al­le æg­te­ska­ber en­der i skils­mis­se. Ale­ne sid­ste år opgav 19.435 æg­te­par hå­bet. Det er det hø­je­ste an­tal no­gen­sin­de – på et en­kelt år. En af dem, der opgav var Chri­sti­an Bitz. I den­ne uge for­tæl­ler han, hvor­for hans æg­te­skab end­te i sta­ti­stik­ken. I lø­bet af det se­ne­ste år er han ble­vet skilt. Er flyt­tet i en ny lej­lig­hed ne­de ad vej­en. Har væ­ret ulyk­ke­lig. Har lært at væ­re ale­ne­far. Har mødt kær­lig­he­den igen. Og nu ka­ster han sig ud i det he­le én gang til. Lad der bli­ve – tro, håb og mas­ser af kær­lig­hed...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.