Hu­den af­slø­rer, hvad du spi­ser

BT - - KLUMME -

sen­des sig­nal til bi­ny­rer­ne om at pro­du­ce­re adre­na­lin, et stress- hor­mon der sæt­ter os i stand til at flyg­te el­ler kæm­pe. Når det sker, har krop­pen ik­ke ’ tid’ til at gå på toilet­tet, for­di der er an­dre vig­ti­ge­re ting at fo­re­ta­ge sig, for at over­le­ve.

Af­falds­de­po­tet

Kost og hor­moner er de to fak­to­rer, der har størst ind­fly­del­se på vo­res huds til­stand. Gen­nem hu­den, ud­skil­ler du man­ge af­falds­stof­fer, især un­der ar­me­ne, som sved.

Må­ske har du lagt mær­ke til, at sved no­gen gang lug­ter grimt, uan­set hvor man­ge gan­ge du går i bad? An­dre gang lug­ter det slet ik­ke. Alt ef­ter hvor­dan din for­dø­jel­se vir­ker, vil krop­pen an­ven­de din hud som ud­skil­lel­ses­punkt.

Sker ud­skil­lel­sen især i an­sig­tet, er det for­di de små blodå­rer ( ka­pil­læ­rer­ne) sid­der me­get tæt ved an­sigts­hu­den. Der­for kan blo­det let­te­re trans­por­te­re af­falds­stof­fer­ne ud der, end an­dre ste­der.

Im­mun­for­sva­ret vil al­tid sør­ge for, at din krop ik­ke bli­ver be­la­stet af af­falds­stof­fer, der i sid­ste en­de kan udar­te sig til syg­dom og di­ne or­ga­ner op­fat­ter hu­den som et vel­eg­net af­falds­de­pot.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.