Ke ko­den’

BT - - KLUMME -

» Jeg var vant til træ­ne ni ti­mer om ugen – bå­de løb og ka­ra­te. Jeg var slet ik­ke klar over, at det var no­get, der kun­ne væ­re med til at stres­se min krop, « si­ger Hanne El­le­vang, der nu nø­jes med at træ­ne fi­re- fem ti­mer om ugen.

I ste­det for løb rå­de­de Le­ne Hans­son Hanne El­le­vang til at gå lan­ge tu­re og hol­de da­ge, hvor hun ik­ke træ­ne­de, så krop­pen kun­ne få tid til at re­sti­tu­e­re. Sam­ti­dig skul­le hun spi­se fle­re grønt­sa­ger, drik­ke me­re væ­ske og hol­de sig helt fra hvidt brød og suk­ker i hver­da­gen. Den næ­sten dag­li­ge so­da­vand og de sø­de sa­ger, der of­te hjalp på at ’ dul­me stres­sen’, måt­te er­stat­tes af bed­re og me­re sun­de va­ner.

» Jeg spi­ser min­dre kød, kar­to­f­ler, ris og pas­ta. I ste­det spi­ser jeg mel­lem 600- 1000 gram grønt­sa­ger dag­ligt, « si­ger Hanne El­le­vang, der nu og­så und­går at spi­se bur­ger med fa­mi­li­en og kø­be slik med hjem til køk­ken­ska­be­ne.

Al­le­re­de ef­ter tre må­ne­der var der for­an­drin­ger at spo­re i Hanne El­le­vangs hud:

» Der er ik­ke den sam­me mæng­de plet­ter og uren­he­der. Jeg har sta­dig lyst til sø­de sa­ger, men jeg kø­ber det ik­ke læn­ge­re, og det gør au­to­ma­tisk, at jeg ik­ke spi­ser det. Jeg er ble­vet bed­re til at plan­læg­ge mi­ne mad­va­ner, så jeg har mad til he­le ugen og ik­ke en­der med at spi­se us­undt, « si­ger hun.

Selv­om der sta­dig er et styk­ke vej end­nu, er hun til­freds med det fo­re­lø­bi­ge re­sul­tat.

» Jeg har ik­ke haft li­ge så me­get ma­keup på, som jeg ple­jer, og folk om­kring mig har sagt, at de sy­nes, at jeg er i bed­re hu­mør. Jeg sy­nes sta­dig, min hud kan bli­ve pæ­ne­re, og jeg kan bli­ve bed­re til at få min hver­dag til at hæn­ge sam­men. Så jeg skal nok bru­ge yder­li­ge­re tre må­ne­der med min nye livsstil, før jeg er helt til­freds, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.