Le­ne Hans­sons vur­de­ring

BT - - KLUMME -

Hanne El­le­vang har dø­jet med uren hud i et par år. På trods af, at hun er god til at drik­ke vand i det dag­li­ge, har hun ik­ke væ­ret god nok. På grund af sin ka­ra­te- og lø­be­træ­ning, ca. ni ti­mer om ugen, har Hanne væ­ret i un­der­skud af væ­ske. For hver træ­nings­ti­me bør hun drik­ke mel­lem en halv og en hel li­ter vand – oven i de nor­ma­le cir­ka to li­ter. Den mang­len­de væ­ske kan væ­re med­vir­ken­de til den ure­ne hud. Hanne El­le­vang er 41 år og ar­bej­der som psy­ko­mo­te­risk te­ra­pe­ut, et job der kan væ­re me­get stres­sen­de. Hanne har haft stres­spro­ble­mer, der kan væ­re år­sag til, at ak­nen er ble­vet for­vær­ret. Når krop­pen er stres­set, kan man op­le­ve pro­ble­mer med at ’ få tid’ til at gå på toilet­tet. Det kan re­sul­te­re i dår­lig for­dø­jel­se, der kan gi­ve uren hud, for­di krop­pen ik­ke kan kom­me af med af­falds­stof­fer­ne ad ’ na­tur­lig vej’. Iste­det for­sø­ger krop­pen at skil­le sig af med af­falds­stof­fer­ne via hu­den. Når Hanne El­le­vang har haft for travlt, har hun ’ dul­met’ stres­sen med sø­de sa­ger, der på­vir­ker hen­des for­dø­jel­se ne­ga­tivt. Hen­des kost har i det he­le ta­get væ­ret præ­get af ( for) me­get brød, som hun har ind­ta­get ved næ­sten hvert ho­ved­må­l­tid. Ved at skæ­re ned på hvidt brød og suk­ker har hun få­et en sun­de­re hud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.