180° ’ Det go­de liv kan ik­ke kø­bes på en tank­sta­tion’

Al­le­re­de som 12- årig mær­ke­de Anders Ber­ge al­ko­ho­lens for­lø­sen­de virk­ning. Da han som 35- årig blev skilt, drak han halvan­den fla­ske vod­ka om da­gen. Mis­bru­get fort­sat­te til, han lær­te at ta­ck­le mod­gang

BT - - KLUMME - Ma­rie Var­m­ing Fo­to Hen­ning Bag­ger

btwe­e­kend@ bt. dk

Sco­ke og am­fe­ta­min. Men den­gang tænk­te han på sig selv som ’ bru­ger – ik­ke mis­bru­ger’. Det med pi­ger­ne var sta­dig svært, men som 23- årig blev Anders Ber­ge gift med en 12 år æl­dre kvin­de, der hav­de to børn i for­vej­en. Æg­te­skab var ik­ke lyk­ke­ligt. Men det holdt i 12 år. » Vi hav­de bil, båd, nyt hus og tog på fe­ri­er to gan­ge om året. Vi var go­de til at fe­ste sam­men, og vo­res liv lig­ne­de sgu langt hen ad vej­en no­get fra Bo Bed­re, « si­ger Anders, der ar­bej­de­de som slag­ter om da­gen, og i we­e­ken­den hjalp han til på den mink­farm, hans æl­dre bror ar­ve­de fra de­res far. Men æg­te­ska­bet skran­te­de. » Vi skul­le væ­re gå­et fra hin­an­den langt tid­li­ge­re. Det end­te med det re­ne selv­pi­ne­ri. Jeg tur­de ik­ke ban­ke i bor­det, og var ik­ke god til at snak­ke om tin­ge­ne. Når der var pro­ble­mer, gik jeg i sku­ret og tog fi­re- fem hur­ti­ge øl, « for­tæl­ler han.

Anders var al­drig ty­pen, der sad og ding­le­de hjem­me i so­fa­en. Den dag i dag er han sta­dig ik­ke sik­ker på, om fa­mi­li­en egent­ligt vid­ste, hvor galt det stod til. Men på et tids­punkt drak han så me­get, at øl­le­ne blev skif­tet ud med vod­ka, for det ’ gik hur­ti­ge­re og smag­te ik­ke rig­tig af no­get’.

» Det end­te med, at hun fandt en an­den. Hvem vil­le ik­ke gø­re det, « spør­ger han uden an­tyd­ning af hver­ken har­me el­ler selv­med­li­den­hed.

Ale­ne med fla­sken

Men selv­med­li­den­he­den fik fuld skrue de før­ste år ef­ter brud­det, hvor Anders sad ale­ne i en lej­lig­hed.

» Jeg druk­ne­de mig i selv­med­li­den­hed. Det gjaldt ba­re om at kom­me så hur­tigt hjem fra ar­bej­de som mu­ligt, åb­ne en fla­ske vod­ka og tæn­de fjern­sy­net. Jeg stop­pe­de først med at drik­ke, når ly­set gik ud, « si­ger han og hol­der en hånd over øj­ne­ne.

Ven­ner­ne skub­be­de han fra sig. Det for­hin­dre­de ham i at drik­ke, når der sad en an­den i so­fa­en. Fa­mi­li­en prø­ve­de at hjæl­pe. He­le to gan­ge send­te de ham på af­væn­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.