’ Jeg blog­ger om mæl­ke­cho­ko­la­de og spid­se sko’

Vi blog­ger som al­drig før – om alt fra mad, bo­lig, po­li­tik, mo­de, strik og skøn­hed. Mette Ma­rie Lei Lan­ge er på kort tid ble­vet en af de få dan­ske blog­ge­re, der kan le­ve af at skri­ve om sit eget liv

BT - - TEMA - Af Gi­ta Fem­høj Fo­to Erik Ref­ner

gi­fe@ ber­ling­s­ke­me­dia. dk

Klagt bil­le­der på si­tet, « for­tæl­ler Mette Ma­rie Lei Lan­ge, der er tid­li­ge­re we­bre­dak­tør på mo­de­ma­ga­si­ner­ne EL­LE og IN. Net­op dét med ba­re at gå i gang er iføl­ge eks­pert i so­ci­a­le me­di­er, Thomas Bi­gum, før­ste skridt, hvis man ger­ne vil blog­ge. Iføl­ge ham er der alt for man­ge, som over­ve­jer at op­ret­te en blog. De har mas­ser af idéer om, hvad den skal in­de­hol­de, og hvor­dan den skal se ud, men of­te bli­ver det ved tan­ken.

Byg det op

» De stør­ste blog­ge­re be­gynd­te med me­re el­ler min­dre upro­fes­sio­nel­le si­tes, som så ud­vik­le­de sig. Man skal fin­de sin stil. Det gør man bedst ved at be­væ­ge sig ud i uni­ver­set. Der­fra kan man lang­somt byg­ge sin blog op i takt med, at man læ­rer si­ne læ­se­re at ken­de. Vil man væ­re pro­fes­sio­nel blog­ger, skal man væ­re tå­l­mo­dig – for det bli­ver man ik­ke på en må­ned, « si­ger Thomas Bi­gum, der ejer virk­som­he­den Bi­gum& Co, hvor han un­der­vi­ser i bru­gen af so­ci­a­le me­di­er og ud­ar­bej­der so­ci­al­me­dia- stra­te­gi­er for fir­ma­er.

Der fin­des in­gen kon­kre­te tal på, hvor man­ge blog­ge­re der er i Dan­mark. Men Hen­rik Ak­sel­bo, der er di­rek­tør og medstif­ter af ’ Blog­gers De­light’ – Dan­marks stør­ste blog­net­værk, for­tæl­ler, at han har ca. 40.000 ak­ti­ve blog­ge­re i sin stald. I lø­bet af den sid­ste uge er der op­ret­tet 544 nye blogs.

Han sky­der dog på, at kun ca. 20 af dem le­ver 100 pct. af at blog­ge. Mette Ma­rie Lei Lan­ge er en af de 20. Hun tje­ner pen­ge på sponso­re­re­de ind­læg og ban­ner­re­k­la­mer.

Find din stil

Blog­gen Twin­pe­aks. dk er et far­ve­rigt og let hu­mo­ri­stisk site, hvor der hver­ken er fil­ter på to­nen el­ler biki­ni­bil­le­der­ne. Net­op den di­rek­te­hed er med til, at skaf­fe hen­de man­ge læ­se­re.

» Det skal ik­ke kun hand­le om mo­de, det skal og­så hand­le om sof­ti­ce. Man­ge blogs er bå­ret af flot fo­to­gra­fe­re­de bil­le­der. Det er jeg ik­ke så dyg­tig til. Det, jeg nør­der med, er mit ord. Jeg vil ger­ne ha­ve folk til at gri­ne og kom­me i godt hu­mør. Jeg tror, det er det, mi­ne læ­se­re kan li­de. Jeg blog­ger bå­de om mæl­ke­cho­ko­la­de og spid­se sko, « si­ger Mette Ma­rie Lei Lan­ge. Hen­des blog er per­son­lig, men hun er be­vidst om, hvad hun de­ler med si­ne læ­se­re.

» Jeg ly­ver al­drig. Men jeg for­tæl­ler hel­ler ik­ke he­le sandheden – nog­le vil må­ske si­ge, at det bli­ver for ro­sen­rødt, for jeg for­tæl­ler ik­ke, hvis jeg har skænd­tes med min mand, el­ler hvis jeg er be­kym­ret for, hvor­dan vi skal be­ta­le hus­lej­en. Min blog skal væ­re et po­si­tiv sted – bå­de for mig

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.