Når tro flyt­ter bjer­ge

Ny frem­ra­gen­de svensk bog om, hvad der fik en mand til at til­stå 39 mord, han ik­ke hav­de be­gå­et

BT - - BOG- FIX - Me­re­te Re­in­holdt

kul­tur@ ber­ling­s­ke. dk

HDet var jour­na­li­sten Han­nes Rå­stam, der i 2008 af­slø­re­de, at Stu­re Bergwall ik­ke var den mor­der, som al­le tro­e­de, han var. Bergwall er­kend­te, at han ik­ke hav­de be­gå­et de mord, han el­lers tid­li­ge­re hav­de er­klæ­ret sig skyl­dig i, hel­ler ik­ke de ot­te, han ind­til da var ble­vet dømt for. Rå­stam en­de­vend­te sa­ger­ne og af­slø­re­de den stør­ste rets- og psy­ki­a­triskan­da­le i svensk hi­sto­rie no­gen­sin­de.

Rå­stam dø­de imid­ler­tid af kræft, in­den Bergwall var helt ren­set, og en af Rå­stams jour­na­list­ven­ner, Jo­sef­sson, tog hand­sken op. For hvor­dan kun­ne det over­ho­ve­det gå så vidt, hvor­for til­stod Bergwall mord, han ik­ke hav­de be­gå­et, og hvor­dan kun­ne et helt sy­stem af læ­ger, psy­ko­lo­ger, psy­ko­a­na­ly­ti­ke­re og po­li­ti tro så stærkt på de­res te­se og ig­no­re­re så man­ge uove­r­ens­stem­mel­ser un­der­vejs?

Sva­ret får man i ’ Løg­nens spiral’. Med en im­po­ne­ren­de research bag sig for­tæl­ler Jo­sef­sson hi­sto­ri­en om sa­gens ho­ved­per­so­ner, først og frem­mest den uskyl­di­ge mor­der Stu­re Bergwall ( der en over­gang kald­te sig Thomas Qui­ck) og kvin­den, der skab­te monste­ret, Mar­git No­rell. Vi får ik­ke blot de­res livs- men og­så slægts­hi­sto­ri­er, vi præ­sen­te­res på pæ­da­go­gisk vis for ho­ved­ele­men­ter­ne i Freuds te­o­ri­er, i psy­ko­a­na­ly­sen og i den ved­va­ren­de fag­de­bat om­kring em­net, og vi får ser­ve­ret al­le de fejl, mang­ler og mis­for­hold, som ef­ter­for­sker­ne gjor­de sig skyld i. Det he­le for­tæl­les som en sam­men­hæn­gen­de, velskre­vet og skræm­men­de hi­sto­rie, der er en kri­mi vær­dig.

’ Løg­nens spiral’ er ham­ren­de uhyg­ge­lig, op­byg­ge­lig læs­ning. Ti­tel: Løg­nens spiral – sa­gen om den uskyl­di­ge mor­der og kvin­den der skab­te et mon­ster. For­fat­ter: Dan Jo­sef­sson. Si­der: 606. Pris: 299 kr. For­lag: Don Max.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.