’ Ga­de får mi­ni­ster­post’ ’’

’ Han kan bi­dra­ge med lidt glæ­de i Ven­stre’, si­ger DF’s vær­di­o­rd­fø­rer Pia Kjær­s­gaard

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe/ Mor­ten Stri­ck­er Claus Ri­ch­ter, par­ti­se­kre­tær i Ven­stre

Det frem­går af vej­led­nin­gen til vedtæg­ter­ne, at så­fremt der op­står en ek­stra­or­di­nær si­tu­a­tion, og det kun­ne væ­re ud­skri­vel­se af valg, kan man frem­ryk­ke op­stil­lings­mø­det

CO­ME­BA­CK

På Chri­sti­ans­borg er re­ak­tio­ner­ne på Sø­ren Ga­des co­me­ba­ck til dansk po­li­tik da­gen der­på po­si­ti­ve.

DF’s vær­di­o­rd­fø­rer Pia Kjær­s­gaard si­ger, at hun hav­de en ud­mær­ket for­nem­mel­se i ma­ven, da hun hør­te, at den tid­li­ge­re for­svars­mi­ni­ster Sø­ren Ga­de sag­de ja til at bli­ve op­stil­let til Fol­ke­tin­get.

» Det er godt for Ven­stre. Sø­ren Ga­de er en god mand, og jeg hil­ser ham vel­kom­men. I DF er vi ik­ke util­fred­se med, at det går godt for Ven­stre. Sø­ren Ga­de kan bi­dra­ge med lidt glæ­de, og jeg tror, han vil bi­dra­ge til en god ba­lan­ce i re­ge­rin­gen, hvis han bli­ver mi­ni­ster, og det tror jeg, at han bli­ver, « si­ger Pia Kjær­s­gaard.

Nord­jy­den og so­ci­al­de­mo­kra­ten Bjar­ne Laust­sen hå­ber, han kan fi n- de sam­men med Sø­ren Ga­de om at ar­bej­de for, at stats­li­ge ar­bejds­plad­ser fl yt­tes ud til provin­sen.

» Jeg er rig­tig glad for, at Sø­ren Ga­de kom­mer til­ba­ge til dansk po­li­tik. Vi har haft et fan­ta­stisk godt sam­ar­bej­de i for­svar­s­ud­val­get, da han var for­svars­mi­ni­ster, « si­ger han til BNB.

Er ik­ke ble­vet lo­vet no­get

Sø­ren Ga­de un­der­stre­ger selv i fl ere in­ter­view, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen ik­ke har stil­let ham mi­ni­ster­po­ster i ud­sigt, hvis blå blok vin­der val­get. Men skul­le til­bud­det kom­me om at træ­de ind i en re­ge­ring, sva­rer han ik­ke nej.

» Al­le po­li­ti­ke­re, der si­ger, at de ik­ke ger­ne vil væ­re mi­ni­stre, de ly­ver. Po­li­ti­ke­re er magt­dyr, og det er sjove­re at ha­ve ind­fl ydel­se end ik­ke at ha­ve det, « si­ger han til Holste­bro Dag­blad.

For­vent­nin­gen er, at Sø­ren Ga­de vil sko­v­le stem­mer i Nord­jyl­land.

» Han ap­pel­le­rer bredt i det bor­ger­li­ge seg­ment, og Nord­jyl­land er ker­ne- Ven­st­re­land. Det er her, Ven­stre har den stør­ste væl­ger­for­e­ning i he­le lan­det, « si­ger Ra­dio24­syv- vært og kom­men­ta­tor Jarl Cor­dua.

Ved val­get i 2007 op­nå­e­de Sø­ren Ga­de knap 24.000 stem­mer i Ve­stjyl­lands Stor­kreds. Nu vil han gå på jagt eft er de 10.500 per­son­li­ge stem­mer til den kon­ser­va­ti­ve Le­ne Es­per­sen, der blev hjem­lø­se, da hun i de­cem­ber stop­pe­de i po­li­tik.

Ven­stres Sø­ren Ga­de ( th.) spås af man­ge - her­i­blandt Pia Kjær­s­gaard - en ny mi­ni­ster­kar­ri­e­re, hvis blå blok vin­der val­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.