Nød­plan pa­rat

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen smo@ bt. dk

CO­ME­BA­CK

Hvis stats­mi­ni­ster Hel­le Thor­ning- Sch­midt ud­skri­ver valg i den kom­men­de uge, er Ven­stre indstil­let på at sus­pen­de­re tids­fri­ster­ne i par­tiets eg­ne vedtæg­ter for at nå at få Sø­ren Ga­des navn på stem­me­sed­len.

Det op­ly­ser par­ti­se­kre­tær Claus Ri­ch­ter.

Valg­loven si­ger, at kan­di­dat­lis­ter­ne skal ind­le­ve­res til In­den­rigs­mi­ni­ste­ri­et se­ne­st kl. 12 ti da­ge før val­get. Ud­skri­ver Thor­ning valg til afh ol­del­se 28. maj, skal Kan­di­dat­lis­ten fra Ven­stres Aal­borg Vest- kreds, hvor Sø­ren Ga­des op­stil­les, afl eve­res se­ne­st 18. maj kl. 12.

Den­ne frist skal sam­men­hol­des med, at Ven­stres eg­ne vedtæg­ter me­get klart si­ger, at det er kreds­for­man­dens navn, der skri­ves på stem­me­sed­len, hvis kan­di­da­top­stil­lin­gen ik­ke er sket ’ in­den syv da­ge før fri­sten for anmeldelse af kan­di­da­ter til valg­myn­dig­he­den’.

Iføl­ge vedtæg­ter­ne skal Sø­ren Ga­de alt­så op­stil­les se­ne­st 11. maj for at nå det in­den­for fri­sten.

Nød­pro­ce­du­re

Op­stil­lings­mø­det fi nder sted 18. maj. Det er ind­kaldt med 14 da­ges frist, som man skal.

Skul­le det uven­te­de ske, at Thor­ning tryk­ker på valg­k­nap­pen i næ­ste uge, har Claus Ri­ch­ter en ’ nød­pro­ce­du­re’ klar.

» Det frem­går af vej­led­nin­gen til vedtæg­ter­ne, at så­fremt der op­står en ek­stra­or­di­nær si­tu­a­tion, og det kun­ne væ­re ud­skri­vel­se af valg, kan man frem­ryk­ke op­stil­lings­mø­det med for ek­sem­pel 48 ti­mers var­sel, « si­ger Claus Ri­ch­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.