I DAG HED­DER FJEN­DEN PU­TIN OG IS­LA­MISK STAT ’’

BT - - DEBAT - FOR­BIL­LE­DET

For­le­den var vi fi re ge­ne­ra­tio­ner fra min fa­mi­lie i Min­de­lun­den i Ryvan­gen. Det var en sol­rig for­års­dag, og selv om jeg har væ­ret der man­ge gan­ge før, gør det sta­dig et stærkt ind­tryk at se de gen­nem­hul­le­de træpæ­le, hvor mod­stands­folk blev hen­ret­tet, og de man­ge min­de­sten, der mar­ke­rer den brat­te af­slut­ning på me­get un­ge liv. Ind­tryk tror jeg og­så det gør på min 15- åri­ge søn, og jeg ved, at det på­vir­ker min far, der var jæv­nal­dren­de med man­ge af dem, der mi­ste­de li­vet i lø­bet af de fem år. MEN ER DER grund til - med en lil­le må­neds mel­lem­rum - to gan­ge at høj­ti­de­lig­hol­de Dan­marks ik­ke sær­lig gl­or­vær­di­ge ind­sats un­der An­den Ver­denskrig? År eft er år, ju­bilæum eft er ju­bilæum? Var det det of­fi ci­el­le Dan­marks ind­sats, man skul­le min­des, var sva­ret nej. Der var me­get lidt mo­digt el­ler gl­or­vær­digt i det, den dan­ske re­ge­ring og dan­ske virk­som­he­der fo­re­tog sig fra den 9. april 1940 til 5. maj 1945. Nog­le si­ger, det var for­nuft igt, og man skal væ­re var­som med at døm­me an­dre men­ne­skers hand­lin­ger i en eft er­hån­den fj ern for­tid. Men ét er sik­kert. Hav­de al­le tænkt som dan­ske po­li­ti­ke­re, er­hvervs­folk og be­slut­nings­ta­ge­re, hav- de Hit­ler vun­det, og Eu­ro­pa var ble­vet na­zi­stisk. Kun for­di USA, Eng­land og Sov­je­tu­ni­o­nen send­te de­res un­ge mænd i krig for fri­he­den, blev Dan­mark frit. Det er den simp­le sand­hed. MEN DER ER sta­dig mindst to go­de grun­de til at tæn­de lys i dan­ske vin­du­er den 4. maj og la­de tan­ker­ne fa­re 70 år til­ba­ge i ti­den. Vi skyl­der de men­ne­sker respekt, der sat­te liv og hel­bred på spil, så vi an­dre i dag kan le­ve i fri­hed fra det åg, na­zis­men hav­de lagt ned over Dan­mark og re­sten af Eu­ro­pa. Og i en tid, hvor yt­rings­fri­he­den er al­vor­ligt tru­et af is­la­mi­sti­ske ter­r­o­ri­ster og an­dre mør­ke­mænd, er der en helt sær­lig grund til at hu­ske en trang tid, hvor det ( og­så) var for­bun­det med livs­fa­re at yt­re sig kri­tisk og ær­ligt. FJEN­DEN ER I dag på in­gen må­de Tys­kland, som Dan­mark har et hi­sto­risk godt for­hold til, se­ne­st il­lu­stre­ret ved den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kels be­søg hos Hel­le Thor­ning- Sch­midt. Tys­kland er en ven og al­li­e­ret, og for­so­nin­gens­pe­ri­o­den går ind i sit 71. år, og vi er nu - som BTs kom­men­ta­tor Kurt Lassen no­te­re­de den 9. april - nå­et til ’ til­gi­vel­sens skil­le­linje’. Det er to­ta­li­tæ­re re­gi­mer og fj en­der af de-

DER­FOR BLEV JEG mo­kra­ti­et, vi i ste­det og i al evig­hed skal be­kæm­pe. IS­LA­MISK STATS BAR­BA­RI­SKE og ek­stremt de­mon­stra­ti­ve an­greb på alt, der ik­ke er is­lam, kræ­ver me­get kon­tan­te mod­svar. Når Pu­tin uden vi­de­re ero­brer Krim og går ind i Ukrai­ne, er det et tegn på en brutal li­ge­gyl­dig­hed over for de vær­di­er, vo­res sam­fund byg­ger på. De nye to­ner fra Rusland er ik­ke kun no­get, de nær­me­ste na­bo­er mær­ker. An­tal­let af rus­si­ske fl y og ski­bes kræn­kel­ser af dansk, svensk og norsk ter­ri­to­ri­um er stærkt sti­gen­de. Vi skal ta­ge des­po­ter og dik­ta­tu­rer al­vor­ligt. I Moskva og i Raqqa. Eft er­gi­ven­hed vil blot gi­ve de­res slags end­nu me­re blod på tan­den. Det er læ­ren, når vi tæn­der ly­se­ne i vin­du­er­ne i mor­gen aft en.

De­bat­tér på blogs. bt. dk/ olavskaa­nin­gan­der­sen Hvor­for er du ble­vet po­li­ti­ker? For­di det i po­li­tik er mu­ligt at væ­re med til at æn­dre på tin­ge­nes til­stand. Det kræ­ver til ti­der umå­de­lig stor tå­l­mo­dig­hed, men det er som re­gel be­svæ­ret værd, og så gi­ver det me­ning! Hvor­dan kom du ind i po­li­tik? Jeg be­gynd­te som kom­mu­nal­po­li­ti­ker, for­di by­ens borg­me­ster op­for­dre­de mig til at bru­ge mit sam­fund­sen­ga­ge­ment på en me­re ak­tiv vis, end ved blot at stå på si­de­linj­en og brok­ke mig over tin­ge­nes til­stand. Jeg stil­le­de op som fol­ke­tings­kan­di­dat og var så hel­dig at op­nå valg al­le­re­de før­ste gang. Det var

27. april:

’ DFs dy­re hold­nin­ger’

43 kom­men­ta­rer

28. april:

’ Kan vi få lidt is på po­li­ti- pa­nik­ken?’

18 kom­men­ta­rer

29. april:

’ Fogh skær­per kri­tik’

50 kom­men­ta­rer

30. april:

’ Respekt for vi­sio­ner­ne’

2 kom­men­ta­rer

1. maj:

’ Kom nu og tag en de­bat’

13 kom­men­ta­rer

ved val­get i novem­ber 2007. Hvem er dit po­li­ti­ske for­bil­le­de? Jeg bli­ver in­spi­re­ret af man­ge, og jeg bli­ver så­mænd og­så af­skræk­ket af man­ge. Hr. og fru Cl­in­ton har jeg al­tid væ­ret fa­sci­ne­ret af. Hvad er din vig­tig­ste mær­kesag? At væ­re med til at ska­be en so­ci­al genop­ret­ning af Dan­mark. Me­get af den hjælp, der ydes til so­ci­alt ud­sat­te børn og voks­ne, hjæl­per re­elt ik­ke. Vi må bry­de den ne­ga­ti­ve so­ci­a­le arv. Vi må in­si­ste­re på, at den hjælp, der ydes til de men­ne­sker, der har be­hov, og­så hjæl­per dem til at bli­ve i stand til at kun­ne ta­ge

va­re på sig selv.

HIL­LARY CL­IN­TON

Ame­ri­kansk præ­si­dent­kan­di­dat

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.