BTs le­der 27. april: ’ DFs dy­re hold­nin­ger’

BT - - DEBAT - PO­PULI­STI­SKE HOLD­NIN­GER Kom­men­tar på bt. dk/ le­der

Erik Nielsen

Tør DF slå til og på­ta­ge sig det an­svar, det kræ­ver at sid­de i re­ge­ring ? Nej, det tør de ik­ke, for så vil bor­det fan­ge, når det gæl­der om at ind­fri de­res utal­li­ge løft er. Når et par­ti har nå­et en stør­rel­se, som DF har, så skal de og­så på­ta­ge sig et le­del­ses­ansvar for vo­res land. Det går ik­ke, at man prø­ver at le­de et land med po­puli­sti­ske hold­nin­ger. Der skal træff es svæ­re og man­ge gan­ge upo­pu­læ­re be­slut­nin­ger. Det kræ­ver ry­grad og mod.

læs he­le le­de­ren på bt. dk/ le­der

DET ER ME­DI­ER­NES SKYLD

Chri­sti­an K.

Kom­men­tar på bt. dk/ le­der Me­di­er­ne bæ­rer en stor del af skyl­den for, at DF har kun­net kø­re fri­hjul i så lang tid. Den­ne le­der be­kræft er det så ud­mær­ket.

PRI­MI­TI­VE HOLD­NIN­GER

Bjørn Al­le­rel­li Andersen

Kom­men­tar på bt. dk/ le­der DF er en uansvar­lig stem­me­slu­ger, der al­drig vil ta­ge an­svar. De går al­tid eft er de nem­me løs­nin­ger, uden at an­gi­ve hvor pen­ge­ne skal kom­me fra. Mes­ser­s­ch­midt kan ik­ke frem­vi­se no­gen re­sul­ta­ter i EU. Li­ge­så i Fol­ke­tin­get, så alt i alt er det spildt at stem­me på DF, der kun ap­pel­le­rer til de mest pri­mi­ti­ve hold­nin­ger.

Dansk Fol­ke­par­ti har i åre­vis kørt på fri­bil­let po­li­tisk og hø­stet væl­ge­re på at love guld og grøn­ne sko­ve. Uden at ke­re sig en døjt om at frem­læg­ge en re­a­li­stisk plan for fi nan­si­e­rin­gen af par­tiets man­ge for­slag. (...) Li­sten over DF- for­slag er lang: Så­som at folk på eft er­løn ik­ke skal straff es øko­no­misk for at ha­ve ind­komst el­ler op­spa­ring. Pris 6,5 mia. kr. Dan­ske bil­af­gift er skal sæn­kes til ve­st­eu­ro­pæ­isk ni­veau. Pris: 10,9 mia. ... Øko­no­mi­mi­ni­ste­ri­et har reg­net sig frem til, at Dansk Fol­ke­par­tis for­slag ko­ster 90 mia. kr. at gen­nem­fø­re. Fo­to: Ni­ko­lai Li­na­res/ Mads Nis­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.