Bo­sæt­tel­ser og bryster

BT - - DEBAT - IS­RA­EL Kø­ben­havn N Fo­to: nejtak­tilbsp. dk

El­vir Pe­le­se­vic

Hvis man tro­e­de, at yt­rings­fri­he­den i det dan­ske sam­fund er de­fi ni­tiv, og at den ik­ke kan grad­bø­jes, tog man i den grad fejl, set i ly­set af Movi­as be­slut­ning om at fj er­ne en re­k­la­me fra si­ne bus­ser, hvor Dansk- Palæsti­nen­sisk Ven­skabs­for­e­ning op­for­drer til boy­kot af bo­sæt­tel­ses­pro­duk­ter.

Sid­ste år kom Movia i mod­vind, for­di sel­ska­bet en over­gang var en re­k­la­me­søj­le for bryst­for­stør­ren­de ope­ra­tio­ner. Den­gang af­vi­ste Movia kri­tik­ken som ube­ret­ti­get med hen­vis­ning til, at man ik­ke vil be­græn­se den kom­merci­el­le yt­rings­fri­hed. Den­ne hold­ning er svært ufor­e­ne­lig med sel­ska­bets nu­væ­ren­de age­ren.

Movia er hyste­risk uvi­den­de, når sel­ska­bet vur­de­rer re­k­la­men til at væ­re unø­dig stø­de­n­de samt at frem­stå fj endt­ligt indstil­let mod Is­ra­el og jø­de­dom­men. Bo­sæt­tel­ser­ne be­fi nder sig uden for Is­ra­els in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te græn­ser, så re­k­la­men er ik­ke an­ti- is­ra­elsk. Re­k­la­men er ik­ke an­ti- se­mi­tisk, idet den is­ra­el­ske re­ge­ring ik­ke har pa­tent på jø­de­dom­men, og der fi ndes man­ge jø­der, som er ue­ni­ge med Is­ra­els po­li­tik. Der er in­tet kon­tro­ver­si­elt i en re­k­la­me, hvor man ind­by­der til boy­kot af bo­sæt­tel­ses­pro­duk­ter. Bå­de EUs og den dan­ske re­ge­rings hold­ning er, at man fra­rå­der han­del med virk­som­he­der i bo­sæt­tel­ser­ne.

Movia har fjer­net en re­k­la­me­kampag­ne fra si­ne bus­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.