Sy­ge­meldt fartd­jæ­vel

BT - - DEBAT - SY­GE­MEL­DIN­GER Ft.- kan­di­dat ( V), for­mand for DESA

Colette Brix

Skal det kun­ne la­de sig gø­re at sy­ge­mel­de sig på sin ar­bejds­plads for så at for­nø­je sig med at ta­ge fl yet til ho­ved­sta­den for at del­ta­ge i et Top Gear- ar­ran­ge­ment? Tænk, hvad al­le de op­fi nd­som­me sy­ge­mel­din­ger ko­ster ar­bejds­gi­ver­ne og sam­fun­det hver dag. Man­den blev selv­føl­ge­lig bort­vist, men gik til sin fag­for­e­ning HK, der så lag­de sag an for ube­ret­ti­get fy­ring og kræ­ve­de 120.000 kr.!

HK tab­te sa­gen med et brag, og det ko­ste­de HK sa­gens om­kost­nin­ger på 50.000 kr. Det­te be­løb skal be­ta­les af de an­dre med­lem­mer.

Man­den skul­le selv­føl­ge­lig ha­ve ban­ket på che­fens dør og bedt om en fe­ri­e­dag, men det ko­ster jo, så det er nem­me­re, hvis an­dre be­ta­ler.

Det her er ik­ke et ene­stå­en­de ek­sem­pel. Jeg har som ar­bejds­gi­ver få­et de mest fan­ta­sti­ske sy­ge­mel­din­ger, og det ko­ster ærg­rel­ser og rig­tig man­ge pen­ge. For de små virk­som­he­der i Dan­mark er dis­se sy­ge­mel­din­ger ren gift . Og den der med, at det er så nemt at hy­re og fy­re, må man læn­ge­re ud på lan­det med – det kan man jo se, når en fag­for­e­ning fø­rer så­dan en sag. Her vandt ret­fær­dig­he­den gud­ske­lov, men det gør den desvær­re ik­ke hver gang, til stor ska­de for de små dan­ske virk­som­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.