PRISLAP PÅ U

Dansk Fol­ke­par­ti, Ven­stre og De Kon­ser­va­ti­ve vil genop­li­ve om­dis­ku­te­re­de be­reg­nin­ger

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk

UD­GIFT

En even­tu­el kom­men­de bor­ger­lig re­ge­ring vil ha­ve sat prislap på ud­gift er­ne til ud­læn­din­ge.

Net­op ud­læn­din­gepo­li­tik­ken står til at bli­ve et af valg­kam­pens helt sto­re te­ma­er. So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har al­le­re­de lan­ce­ret en asylkampag­ne, og nu gør blå blok sig klar til at genop­li­ve yderst om­dis­ku­te­re­de be­reg­nin­ger om ind­van­drin­gens øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser.

Be­reg­nin­ger, som al­le­re­de har skabt stor po­li­tisk fu­r­o­re, se­ne­st da det kom frem, at SRSF- re­ge­rin­gen i al ube­mær­ket­hed hav­de skrot­tet den ar­bejds­grup­pe, som ar­bej­de­de med de føl­som­me tal, eft er den i 2011 kom til mag­ten.

Hvad ko­ster kri­mi­nel­le ru­mæ­ne­re det dan­ske retsvæ­sen? Hvil­ke ud­gift er er for­bun­det med in­te­gra­tions­pro­gram­mer? El­ler hvad ko­ster ik­ke- ve­st­lig ind­van­dring det dan­ske sam­fund?

Står det til Dansk Fol­ke­par­ti, skal sva­re­ne frem i ly­set, og det ser ud til, at par­ti­et kan hø­ste et fl er­tal til be­reg­nin­ger­ne, hvis blå blok vin­der det fo­re­stå­en­de valg.

Ar­bejds­grup­pe blev luk­ket

Bå­de Ven­stre og De Kon­ser­va­ti­ve si­ger til BT, at de er pa­ra­te til at genop­li­ve en ned­lagt ar­bejds­grup­pe, ‘ re­ge­rin­gens ar­bejds­grup­pe om ud­red­ning af ind­van­drin­gens øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser’, der net­op var i gang med at sæt­te tal på ind­van­drin­gen, in­den SRSF- re­ge­rin­gen kom til mag­ten og fi k den luk­ket.

» Selv­føl­ge­lig skal de be­reg­nin­ger frem i ly­set. Det gæl­der bå­de de po­si­ti­ve og de ne­ga­ti­ve kon­se­kven­ser af dansk ud­læn­din­gepo­li­tik. Hvis vi po­li­tisk skal hol­de en for­nuft ig ba­lan­ce i for­hold til de men­ne­sker, der kom­mer til Dan­mark, så skal vi ha­ve et so­lidt vi­den­ska­be­ligt grund­lag at stå på, « si­ger Ven­stres in­te­gra­tions­ord­fø­rer Martin Ge­ert­sen til BT.

Stor de­bat om tal­le­ne

Ar­bejds­grup­pen kom i april 2011 bl. a. frem til i en del­rap­port, at ik­ke- ve­st­li­ge ind­van­dre­re og de­res børn ko­ste­de Dan­mark 15,7 mil­li­ar­der kro­ner om året, mens de ve­st­li­ge ind­van­dre­re bi­drog med 2,2 mil­li­ar­der kro­ner. Del­rap­por­ten, der og­så vi­ste, at VKOs ud­læn­din­ge stram­nin­ger hav­de spa­ret sta­ten for et be­løb på 5 mia. kr. ( op­gjort i 2010- tal) år­ligt, blev dog gen­stand for stor de­bat og kri­tik.

Nog­le fandt tal­le­ne mis­vi­sen­de, mens an­dre spurg­te, hvad de egent­lig nyt­te­de?

Bl. a. sag­de den da­væ­ren­de so­ci­al- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster Ka­ren Hæk­kerup ( S) i ja­nu­ar 2013 til In­for­ma­tion, da det gik op for off ent­lig­he­den, at hun i al ube­mær­ket­hed hav­de be­gra­vet ar­bejds­grup­pen.

» Jeg er ba­re grund­læg­gen­de ue­nig i, at det er sær­lig vig­tigt el­ler re­le­vant, den her må­de at op­stil­le reg­ne­styk­ket på. «

Det var Dansk Fol­ke­par­ti, der til­ba­ge i 2010 pres­se­de på over for den da­væ­ren­de VK- re­ge­ring for at få ned­sat ar­bejds­grup­pen. Al­le­re­de den­gang var der in­ter­nt i Ven­stre ue­nig­hed om, hvor­vidt be­stem­te grup­per af ud­læn­din­ge skul­le ha­ve et pris­skilt. Men for­sla­get kom igen­nem, og står det til Dansk Fol­ke­par­ti, skal ar­bejds­grup­pen igen på be­ne­ne.

» Ja. Det er no- get, som Dansk Fol­ke­par­ti vil rej­se over­for en even­tu­el ny re­ge­ring. Det har vi og­så stil­let for­slag om i fol­ke­tings­sa­len, og det er fort­sat vo­res hold­ning, « si­ger Martin Hen­rik­sen, in­te­gra­tions­ord­fø­rer for Dansk Fol­ke­par­ti, til BT

For­u­den Ven­stre er der op­bak­ning at hen­te hos De Kon­ser­va­ti­ve.

» Det vil især væ­re re­le­vant, når In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et bli­ver re­e­tab­le­ret, og når man må­ler eff ek­ter­ne af in­te­gra­tions­pro­jek­ter­ne, « si­ger Mai Merca­do, som er par­tiets in­te­gra­tions­ord­fø­rer. Hun af­vi­ser, at man vil ud­stil­le be­stem­te ind­van­drer­grup­per ved at sæt­te pris på dem.

Ik­ke sta­tens op­ga­ve

» Vi vil bru­ge det til at dan­ne os et over­blik over, om in­te­gra­tions­pro­jek­ter­ne vir­ker. Det kan jo umu­ligt væ­re en dår­lig ting at til­eg­ne sig me­re vi­den, « si­ger hun.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes in­te­gra­tions­ord­fø­rer Ole Hæk­kerup sy­nes ik­ke, at sta­ten skal reg­ne på, hvad men­ne­sker ko­ster.

» Der er ik­ke no­get til hin­der for, at uni­ver­si­te­ter el­ler tæn­ket­an­ke la­ver den slags be­reg­nin­ger, men spørgs­må­let er, om det er sam­fun­dets op­ga­ve? Jeg tror, vi skal væ­re til­ba­ge­hol­den­de fra sta­tens si­de med at reg­ne på spe­ci­fi kke men­ne­sker. «

Men er det ik­ke rent po­li­tisk en god idé at til­eg­ne sig så me­get vi­den, in­den man la­ver po­li­tik på om­rå­det?

» Jo, det er der­for, jeg si­ger, at jeg ik­ke har no­get imod, at an­dre reg­ner på det. Vi kan al­le­re­de se, at man­ge tæn­ket­an­ke gør det. Jeg tror ba­re, vi skal pas­se på med at bru­ge den dan­ske stat som tæn­ket­ank. «

da­væ­ren­de kom­mis­so­ri­um: Ar­bejds­grup­pens hvad for­skel­li­ge der­u­d­over bl. a. af­dæk­ke,

er til ’ Un­der­sø­gel­sen skal er ( f. eks. ud­gift ko­ster i di­rek­te ud­gift

sær­for­grup­per af ind­van­dre­re

am) og i ud­gift er til in­te­gra­tions­pro­gr asy­l­om­rå­det, tol­ke, skal un­der­sø­ge­log in­sti­tu­tio­ner. Der­u­d­over

ve­stan­stalt­nin­ger i sko­ler

af hen­holds­vis ik­ke- for­skel­li­ge grup­per sen af­dæk­ke, hvad i gen­nem­snit

samt et­ni­ske dan­ske­re li­ge og ve­st­li­ge ind­van­dre­re

i dag i set over et livs­for­løb med til sam­fun­det, ko­ster og bi­dra­ger

til­træ­den.’ for­hold til før re­ge­rin­gens

SØN­DAG 3. MAJ 2015

.

Fo­to: Mor­ten Juhl

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.