DF vil vi­de, hvad ud­læn­din­ge ko­ster po­li­ti og retsvæ­sen

BT - - NYHEDER - Kaa­re Kron­berg kaak@ bt. dk

KON­FRON­TA­TION

Vi kan ik­ke la­ve po­li­tik ud fra, at der er nog­le fra So­ma­lia, Tyr­ki­et el­ler Par­ki­stan, der bli­ver ke­de af det, ly­der det fra Dansk Fol­ke­par­tis in­te­gra­tions­ord­fø­rer Martin Hen­rik­sen.

Martin Hen­rik­sen, der lig­ger al­le­re­de en del­rap­port, der teg­ner et bil­le­de. Hvad er det me­re, I ger­ne vil vi­de?

» Jeg sy­nes, der er man­ge ting, som vil væ­re in­ter­es­sant at få be­lyst yder­li­ge­re. F. eks. ud­læn­din­ges om­kost­nin­ger i for­hold til retsvæ­sen og po­li­ti. Det kun­ne og­så væ­re in­ter­es­sant i hø­je­re grad at få be­lyst, hvad fa­mi­lie­med­lem­mer til højtud­dan­ne­de ud­læn­din­ge ko­ster sam­fun­det. Det bli­ver tit sagt, at højtud­dan­ne­de ud­læn­din­ge ube­tin­get er en ge­vinst for sam­fun­det øko­no­misk, men det er jeg ik­ke så sik­ker på. Der har og­så væ­ret tal frem­me om, at øst­eu­ro­pæ­isk ar­bejds­kraft fak­tisk ik­ke er den ge­vinst, som DI og DA på­står. Det er nog­le ting, der vil væ­re in­ter­es­san­te at gra­ve dy­be­re ned Hen­rik­sen.

Men hvad vil tal­le­ne kun­ne gav­ne?

i, « si­ger Martin

Re­le­vant spørgs­mål

» Den bed­ste må­de, jeg kan si­ge det på, er ved at spør­ge, hvor­for er det re­le­vant at vi­de, hvad vi bru­ger på fol­ke­sko­len? El­ler so­ci­a­l­om­rå­det osv.? Sva­ret er, at det er re­le­vant, for­di man skal til­ret­te­læg­ge po­li­tik­ken ud fra det.

Bå­de be­folk­nin­gen og po­li­ti­ker­ne bør ha­ve så me­gen vi­den som mu­ligt, når de skal træf­fe be­slut­nin­ger. Det er dy­best set det, det hand­ler om, « si­ger Martin Hen­rik­sen.

Det kan må­ske og­så tæn­kes, at ind­van­drings- grup­per er ke­de af at bli­ve stemp­let som en ud­gift?

» Vi kan ik­ke la­ve po­li­tik ud fra, at der er nog­le fra So­ma­lia, Tyr­ki­et el­ler Par­ki­stan, der bli­ver ke­de af, at der kom­mer et reg­ne­styk­ke, der vi­ser, at det ik­ke går så godt. Det går sim­pelt­hen ik­ke. Man­ge af dem, der bon’er ne­ga­tivt ud i sta­ti­stik­ker­ne, bur­de bru­ge tal­le­ne til at han­ke op i sig selv og vir­ke­lig vi­se, at de godt kan bi­dra­ge til sam­fun­det. Så­dan tror jeg, at jeg vil­le ta­ge det, « ly­der det fra DF- ord­fø­re­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.