’’

BT - - NYHEDER -

Der er ik­ke no­get til hin­der for, at uni­ver­si­te­ter el­ler tæn­ket­an­ke la­ver den slags be­reg­nin­ger, men spørgs­må­let er, om det er sam­fun­dets op­ga­ve? Jeg tror, vi skal væ­re til­ba­ge­hol­den­de fra sta­tens si­de med at reg­ne på spe­ci­fik­ke men­ne­sker

Ole Hæk­kerup, in­te­gra­tions­ord­fø­rer for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne

Fo­to: Bjar­ke Bo Ol­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.