’’ FAR­LIG ME­DI­CIN PÅ PLE­JE­HJEM

Et fl er­tal af de æl­dre på lan­dets ple­je­hjem ta­ger me­di­cin, som en­ten fra­rå­des til æl­dre el­ler fra­rå­des i så sto­re mæng­der, vi­ser en gen­nem­gang

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Dupont, for­mand for Læ­ge­for­e­nin­gens Læ­ge­mid­de­l­ud­valg Sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ( S). Fo­to: Claus Fi­sker

Der er me­get me­di­cin ude på ple­je­hjem­me­ne og nok og­så for me­get

ÆL­DRE

He­le 60 pro­cent af dan­ske ple­je­hjems­be­bo­e­re ind­ta­ger far­lig me­di­cin, som de en­ten bur­de ind­ta­ge min­dre af el­ler slet ik­ke ind­ta­ge. Det skri­ver Søn­dags­a­vi­sen.

In­for­ma­tio­ner­ne stam­mer fra en rap­port fra Kø­ben­havns Kom­mu­ne. Sund­heds- og om­sorgs­for­valt­nin­gen i Kø­ben­havns Kom­mu­ne har på 43 ple­je­cen­tre fo­re­ta­get et tjek af de æl­dres me­di­cin, og far­ma­ceu­ter­ne kun­ne kon­sta­te­re, at seks ud af ti æl­dre ind­t­og en sær­lig ri­si­ko­me­di­cin, der som ud­gangs­punkt fra­rå­des til æl­dre.

Ri­si­ko­me­di­ci­nen om­fat­ter præ­pa­ra­ter, som Sund­heds­sty­rel­sens In­sti­tut for Ra­tio­nel Far­mako­te­ra­pi har på en sær­lig li­ste over me­di­ka- men­ter, som æl­dre kun bør få i sær­li­ge til­fæl­de.

Det skyl­des, at me­di­ci­nen oft e ned­sæt­ter de æl­dres livskva­li­tet el­ler bli­ve svim­le og fal­de.

» Man skal væ­re me­get om­hyg­ge­lig, når man la­ver en me­di­cin­plan for æl­dre, og der skal føl­ges op på den. Den op­følg­ning sker ik­ke i til­stræk­ke­lig grad. Det kom­mer desvær­re ik­ke bag på mig, at det er så­dan her, « si­ger Mar­gret­he Käh­ler, se­ni­o­r­kon­su­lent i Æl­dre Sa­gen, til Søn­dags­a­vi­sen.

Be­der re­ge­rin­gen om hjælp

Selv­om un­der­sø­gel­sen kun er fo­re­ta­get i Kø­ben­havn, for­kla­rer Apo­te­ker­for­e­nin­gen, Læ­ge­for­e­nin­gen og Kø­ben­havns Kom­mu­ne, at pro­ble­met er lands­dæk­ken­de.

Sund­heds­borg­me­ster i Kø­ben­havn Nin­na Thomsen ( SF) er­ken­der pro­ble­mer­ne og be­der re­ge­rin­gen om hjælp.

» Rap­por­ten stil­ler jo skar­pt på no­get, der er et smer­tens­barn. De æl­dre får enormt me­gen me­di­cin, som in­gen har til­stræk­ke­ligt styr på, « si­ger hun.

Sund­heds­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup ( S) er til­hæn­ger af at få fast til­knyt­te­de læ­ger ud på dan­ske ple­je­hjem. Det er al­le­re­de en del af re­ge­rin­gens sund­heds­ud­spil ’ Jo før – jo bed­re’, for­kla­rer han.

» Det er aft alt på fi - nans­lo­ven og ved­ta­get med En­heds­li­sten og SF. Vi har ik­ke en start­da­to end­nu, men vi ar­bej­der på det. «

BNB

» Apo­te­ker­for­e­nin­gen lan­ce­re­de den - ik­ke helt til­fæl­digt, for det var li­ge før, den nye apo­te­ker­lov skul­le ved­ta­ges. Der er in­gen tvivl om, at der er et pro­blem, men jeg sy­nes, un­der­sø­gel­sen teg­ner et mis­vi­sen­de bil­le­de af pro­ble­mets om­fang, « si­ger Mi­cha­el Dupont, hvor fl ere me­di­er skri­ver om un­der­sø­gel­sen igen. Han ud­dy­ber:

Use­ri­øst

» I un­der­sø­gel­sen har man om­hyg­ge­ligt ud­valgt en grup­pe, der ik­ke har set egen læ­ge i et vist styk­ke tid, og som har et stort me­di­c­in­for­brug - så man fra­valg­te dem, der var ble­vet kon­trol­le­ret, og dem, der ik­ke fi k så me­get me­di­cin. På den må­de fi k man pro­cent­vis en me­get stor del, der var pro­ble­mer med. Det sy­nes vi er en use­ri­øs må­de at præ­sen­te­re pro­ble­met på, « si­ger han.

Mi­cha­el Dupont er­ken­der dog, at der er no­get om snak­ken, når det kom­mer til over­me­di­ci­ne­ring af de æl­dre.

» Der er me­get me­di­cin ude på ple­je­hjem­me­ne og nok og­så for me­get, « si­ger han.

Æl­dre på ple­je­hjem ta­ger me­di­cin, de slet ik­ke bur­de få. Ar­kiv­fo­to: Lars Hels­ing­hof Bæk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.