Læ­ge­for­e­ning: Pro­ble­met gø­res stør­re, end det er

BT - - NYHEDER - Mat­hil­de Graversen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

MIS­VI­SEN­DE

Det gi­ver et for­kert bil­le­de af si­tu­a­tio­nen i æl­dreplej­en, når me­di­er skri­ver, at æl­dre fyl­des med far­lig me­di­cin på bag­grund af en un­der­sø­gel­se i Kø­ben­havns Kom­mu­ne.

Det si­ger Mi­cha­el Dupont, der er for­mand for Læ­ge­for­e­nin­gens Læ­ge­mid­de­l­ud­valg, idet han sam­ti­dig for­kla­rer, at un­der­sø­gel­sen stam­mer til­ba­ge fra ju­le­tid. Det er an­gi­ve­ligt apo­te­ker­for­e­nin­gen, der om­kring jul lan­ce­re­de re­sul­ta­tet af et tjek af de æl­dres me­di­cin på 43 ple­je­cen­tre i Kø­ben­havns Kom­mu­ne. Her kon­sta­te­re­de far­ma­ceu­ter, at seks ud af ti æl­dre ind­t­og en sær­lig ri­si­ko­me­di­cin, der som ud­gangs­punkt fra­rå­des til æl­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.