Kom­tes­sen slås igen for sit slot

BT - - NYHEDER - Fo­tos: Mi­cha­el Bo­t­ha­ger

Erik og dat­te­ren Eri­ca bor i dag beg­ge i lej­lig­hed på Øster­bro i Kø­ben­havn. Den sto­re ad­vo­ka­treg­ning fra by­ret­ten er end­nu ik­ke be­talt, idet kom­tes­se Eri­ca ved at an­ke sa­gen til lands­ret­ten kun­ne ud­sky­de be­ta­lin­gen.

Det er alt­så nær­mest som at spil­le kvit el­ler dob­belt. Vin­der kom­tes­sen i lands­ret­ten, er reg­nin­gen be­talt. Mod­par­ten, som kom­tes­se Eri­ca an­kla­ger for ulov­ligt at ha­ve fra­ta­get hen­de slot­tet, er Gis­sel­felds be­sty­rel­se, Ci­vilsty­rel­sen og så na­tur­lig­vis ku­si­nen He­le­ne Dan­neski­old- Sam­søe, som nu hyg­ger sig i slot­tets præg­ti­ge stu­er.

Fa­mi­lie­kon­tro­ver­ser i lang tid

Dan­neski­old- Sam­søe fa­mi­li­en, der an­ses for Dan­marks fi­ne­ste adels­slægt af 1. rang­klas­se, har igen­nem fle­re ge­ne­ra­tio­ner kæm­pet om ret­ten til at re­ge­re på Gis­sel­feld. Først i 2010 syn­tes der at væ­re håb om borg­fred. Grev Erik var ef­ter me­re end 10 års stæ­di­ge og kost­ba­re rets­op­gør ble­vet kas­se­ret og af­ske­di­get af slot­tets be­sty­rel­se. Ved dom blev grev Erik er­klæ­ret ueg­net til at sty­re det sto­re gods, der med si­ne 4000 hektar skov og land­brug er Dan­marks fem­te­stør­ste gods.

Kom­tes­se Eri­ca fik til­budt stil­lin­gen som Gis­sel­felds over­di­rek­tør ef­ter sin far, men var dybt be­rørt af fa­de­rens skæb­ne og støt­te­de ham i, at hans af­ske­di­gel­se var ulov­lig.

Der­for sag­de hun nej tak. I ste­det gik til­bud­det til Eri­cas ku­si­ne, ad­vo­kat se­kre­tær He­le­ne Dan­neski­old- Sam­søe, som straks sag­de ja tak til det pre­sti­ge­fyld­te job som over­di­rek­tør på det smuk­ke slot.

Men Eri­ca for­try­der nu bit­tert sit nej, og sam­men med on­k­len, grev Ul­rik, fort­sæt­ter hun kam­pen for at over­ta­ge Gis­sel­feld. Grev Ul­rik med­vir­ker nær­mest som en slags jo­ker i den spe­ge­de fa­mi­lie­krig.

Han me­ner, at han som den fy­re­de grev Eriks lil­le­bror står i for­re­ste ræk­ke til at over­ta­ge slot­tet, hvis lands­ret­ten på­ny af­vi­ser kom­tes­se Eri­cas krav.

I1699 over­drog kong Chri­sti­an V Gis­sel­feld Klo­ster til sin æld­ste søn Chri­sti­an, som han hav­de få­et med el­ske­rin­den Sop­hie Ama­lie. Sop­hie Ama­lie var kon­gens ynd­ling, og han foræ­re­de hen­de øen Sam­sø. Det blev der­for Kat­te­gat- øen, der lag­de navn til Dan­neski­old- Sam­søe slæg­ten.

et gam­melt te­sta­men­te skal Gis­sel­feld gå i arv fra far til søn. Men der har ik­ke væ­ret no­gen søn, og det har ko­stet hid­si­ge fa­mi­lie­op­gør. Dan­neski­old- Sam­søe slæg­ten ar­ver så­le­des kun stil­lin­gen som slots­her­re. Gis­sel­feld Klo­ster blev i 1987 en er­hvervs­dri­ven­de fond, og der blev ud­pe­get en be­sty­rel­se.

fik me­re og me­re magt, og over­di­rek­tør grev Erik blev ef­ter utal­li­ge rets­op­gør fra­ta­get al ind­fly­del­se og en­de­lig af­sat i 2010. Ef­ter dat­te­ren Eri­cas nej tak til at ef­ter­føl­ge sin far ud­pe­ge­de be­sty­rel­sen ku­si­nen He­le­ne Dan­neski­oldSam­søe til slots­frue.

Iføl­ge

Be­sty­rel­sen

Eri­ca Dan­neski­old- Sam­søe ( th) har fortr­udt, at hun sag­de nej tak til at bli­ve slots­frue på Gis­sel­feld Slot. Po­sten gik i ste­det til hen­des ku­si­ne He­le­ne Dan­neski­old- Sam­søe ( tv).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.