Jysk po­li­ti pro­teste­rer

Po­li­ti­for­mand: An­ti­ter­r­oras­si­stan­ce går ud over lo­kalt po­li­ti­ar­bej­de

BT - - NYHEDER - Thomas Nør­gaard Andersen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

AN­TI- TER­ROR

Det vil kom­me til at på­vir­ke det lo­ka­le po­li­ti­ar­bej­de i de jy­ske po­li­tik­red­se, når de jy­ske be­tjen­te nu skal hjæl­pe til med det for­hø­je­de ter­r­or­be­red­skab i Kø­ben­havn, der har væ­ret si­den ter­r­or­an­gre­bet i fe­bru­ar.

Så­dan ly­der det fra en ræk­ke for­mænd i de jy­ske po­li­ti­for­e­nin­ger i Jyl­lands- Po­sten, ef­ter rigs­po­li­ti­chef Jens Hen­rik Højb­jerg fre­dag i Ber­ling­s­ke meld­te ud, at han vil kal­de jy­ske be­tjen­te til Kø­ben­havn for at af­la­ste be­tjen­te­ne på Sjæl­land og Fyn, som si­den ter­r­or­an­gre­bet stort set har løf­tet al­le de man­ge ek­stra op­ga­ver ale­ne.

» Det er uomt­vi­ste­ligt, at det vil kom­me til at gå ud over nog­le op­ga­ver lo­kalt – det kan væ­re ef­ter­forsk­nin­gen, pa­trul­je­tje­ne­ster el­ler no­get tred­je. Det er selv­føl­ge­lig al­drig godt at væ­re fær­re til at pas­se ar­bej­det, for det vil på et tids­punkt gå ud over kun­de­be­tje­nin­gen og sags­be­hand­lin­gen i et el­ler an­det om­fang. Det er gi­vet, « si­ger for­mand i Nord­jyl­lands Po­li­ti­for­e­ning Jens Jør­gen Møller Nielsen til Jyl­lands- Po­sten.

Det ene­ste rig­ti­ge

Ud­mel­din­gen fra Nord­jyl­land bak­kes op af bå­de for­man­den for Midt- og Ve­stjyl­lands Po­li­ti­for­e­ning, Jør­gen Fi­sker, og for­man­den for Sy­dø­stjyl­lands Po­li­ti­for­e­ning, Car­sten We­ber Han­sen.

Al­le de jy­ske po­li­ti­for­mænd un­der­stre­ger dog, at det er so­li­da­risk og den ene­ste rig­ti­ge be­slut­ning, at de jy­ske be­tjen­te skal hjæl­pe med at lø­se ter­r­or­be­red­skabs­op­ga­ver i ho­ved- sta­den. Rigs­po­li­ti­che­fen har tid­li­ge­re af­vist at ta­ge jy­ske be­tjen­te til Kø­ben­havn for at af­la­ste, men ef­ter kri­tik fra fle­re af po­li­tik­red­se­ne øst for Lil­le­bælt har rigs­po­li­ti­et skif­tet hold­ning.

» Vi har fulgt ud­vik­lin­gen nø­je, og nu er ti­den in­de til at bre­de den her op­ga­ve lidt ud. Der er ik­ke umid­del­bart no­gen ud­løbs­da­to på den bi­stand, som det sam­le­de dan­ske po­li­ti skal le­ve­re til Kø­ben­havns Po­li­ti, og be­tjen­te­ne fra Fyn og Sjæl­land har ydet en kæm­pe, kæm­pe ind­sats. Der­for vil vi ger­ne sør­ge for, at de bli­ver af­la­stet og får en stor let­tel­se ved, at der og­så er an­dre, der bi­dra­ger, « si­ger Jens Hen­rik Højb­jerg i Ber­ling­s­ke.

SØN­DAG 3. MAJ 2015

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.