’ Jan var der al­tid for mig’

BT - - NYHEDER -

SORG

Det var en me­get be­væ­get Jan­ni Kjær, der i går mød­te op til livs­ven­nen Jan Fogs bi­sæt­tel­se i Sko­vs­ho­ved Kir­ke.

Den tid­li­ge­re rej­sedron­ning var i for­bin­del­se med Jan Fog igen­nem he­le hans syg­doms­for­løb og tal­te med ham, kort før han blev ind­lagt på Rigs­ho­spi­ta­let, dø­de­lig syg af en virus, der hav­de an­gre­bet den 66- åri­ge ejen­doms­mæg­lers krop i for­bin­del­se med den stam­cel­le­be­hand­ling, han gen­nem­gik for at bli­ve ku­re­ret for sin leuke­mi.

’ Min rol­lemo­del’

Gemt bag sor­te sol­bril­ler gav hun sin fa­ste støt­te gen­nem me­re end 30 år et par sid­ste ord med på vej­en.

» Jeg har tabt en me­get god og nær ven og vil al­tid hu­ske ham som et fan­ta­stisk dej­ligt og hjælp­somt men­ne­ske. Der var in­gen af os, der vid­ste, at det gik den vej. Vi har væ­ret i lø­ben­de kon­takt, og jeg tal­te med ham, li­ge før han blev ind­lagt, hvor han men­te, det var gå­et godt. Jeg sag­de til ham: ’ Du bli­ver min rol­lemo­del, hvis jeg skul­le kom­me til at fejle no­get’, for han var en op­ti­mist og så sej, « sag­de Jan­ni Kjær i går til BT.

Hun har kendt Jan Fog si­den 1985.

» Vi har be­va­ret vo­res ven­skab li­ge si­den. Han har al­tid væ­ret en ven, jeg kun­ne reg­ne med, og som jeg vid­ste var der for mig. Dem har man ik­ke man­ge af. De sid­der be­stemt ik­ke på træ­er­ne, « sag­de Jan­ni Kjær, in­den hun gik ind i kir­ken.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.