’’

BT - - NYHEDER - Thomas Heur­lin, tv- di­rek­tør

Der er in­gen, der kan er­stat­te Jan

SEERMAGNET

TV- di­rek­tør Thomas Heur­lin fra Kon­cern Film & TV, der har pro­du­ce­ret TV2- suc­ces­sen ’ Li­be­ha­ver­ne’ med Jan Fog og Per­nil­le Sams, var mødt op for at vi­se sin del­ta­gel­se ved bi­sæt­tel­sen.

Han læg­ger ik­ke skjul på, at Jan Fogs plud­se­lig og uven­te­de død ik­ke kan und­gå at få kon­se­kven­ser for det po­pu­læ­re bo­lig­pro­gram.

» Jeg var me­get glad for Jan Fog. Som tv- mand var det helt fan­ta­stisk at væ­re sam­men med ham, bå­de pro­fes­sio­nelt og som per­son. Jeg har haft mu­lig­hed for at væ­re sam­men med ham på hans båd, og han var et enormt be­ha­ge­ligt men­ne­sker, der hvi­le­de i sig selv. Jeg vil ka­rak­te­ri­se­re ham som en me­get åben mand og smad­der­sjov at væ­re sam­men med.

Jeg kun­ne godt li­de, at han ba­re fy­re­de den af med al­le sin bi­ler, fest og far­ver. Man­ge ri­ge går og gem­mer sig, men Jan Fog var stolt af, hvad han hav­de op­nå­et på den må­de.

Slut med ’ Liebha­ver­ne’?

Thomas Heur­lin er gå­et i tan­ke­boks for at fi nde ud af, om bo­lig­pro­gram­met ’ Liebha­ver­ne’, hvor Jan Fog var en af front­fi gu­rer­ne, kan fort­sæt­te:

» For ’ Liebha­ver­ne’ er det et enormt tab. Der er in­gen, der kan er­stat­te Jan, og jeg har svært ved at se, hvor­dan pro­gram­met kan fun­ge­re uden ham. På den må­de er det og­så et tab for se­er­ne og TV2. Ale­ne i år har TV2 sendt ’ Liebha­ver­ne’ 450 gan­ge, in­klu­siv ge­nud­sen­del­ser, så på den må­de fyl­der pro­gram­met me­get og er en stor del af TV2’ s DNA, « si­ger Thomas Heur­lin.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.