R på sam­me tid

Jan Fog var sin egen, og han nød sin ale­ne­tid. Kvin­der har der væ­ret man­ge af, men kun én fi k lov til at bli­ve til det sid­ste

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Bo Qvist chqv@ bt. dk silb@ bt. dk

SØN­DAG 3. MAJ 2015

TIL DØ­DEN OS SKIL­LER

Sil­la Ba­ka­lus Egent­lig kun­ne han godt for­stå de man­ge, der ik­ke helt kun­ne gre­je for­hol­det til hans ko­ne Char­lot­te. Men han var li­geg­lad. Hun var hans livs kær­lig­hed – og det var hun til det sid­ste.

Ejen­doms­mæg­le­ren Jan Fog var mangemillionær og en ef­ter­trag­tet ung­karl, for han fi k al­drig sin egen fa­mi­lie. Selv har han i et tid­li­ge­re in­ter­view be­grun­det det med, at han er sær og svær.

» Det brem­ser og­så for den næ­ste kvin­de, som skul­le ta­ge over. De bli­ver ik­ke luk­ket rig­tig ind. For at stil­le sig op mod Char­lot­te er en van­ske­lig op­ga­ve, « for­tæl­ler Jan Fog i en TV2- dokumentar om den kvin­de, han frem til sin død tal­te med hver dag. Selv da hun i 10 år var gift med en­tertai­ne­ren Thomas Eje, som og­så blev en af ejen­doms­mæg­le­rens ven­ner.

Jan Fog dø­de tors­dag i sid­ste uge af føl­ge­virk­nin­ger i for­bin­del­se med be­hand­lin­gen af den blod­kræft , som han hav­de le­vet med i to år.

For man­ge le­ve­de han nok et spe­ci­elt liv. Han blev 66 år, men hav­de bo­et ale­ne i sin 450 kva­drat­me­ter sto­re liebha­ver­bo­lig på Strand­vej­en nord for Kø­ben­havn, si­den han var 30 år. Én kvin­de har dog ube­tin­get få­et lov at fyl­de i Jan Fogs liv i al­le åre­ne: Den 17 år yn­gre Char­lot­te Juul.

Pen­ge­ne sag­de hen­de in­tet

Der gik tre år, før Jan Fog fi k fi ngre­ne i hen­de. Først gad hun ham slet ik­ke. På trods af at han bl. a. kom og ser­ve­re­de tre- ret­ters me­nu for hen­de, Thomas Eje og Char­lot­te

Juul mød­te hin­an­den, gift i ti år. Gen­nem da hun solg­te

æg­te­ska­bet respek­te­re­de til ham. De Jan et hus var Fog, og han blev selv Thomas Eje det en del af ven­ne­kred­sen. tæt­te ven­skab med Fo­to: Pe­ter Hau­er­bach/

Pol­fo­to elev, men for­hol­det brast eft er tre år. Hun kom fra et an­det mil­jø – med ’ so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske vær­di­er’ – og så ik­ke ejen­doms­mæg­le­rens man­ge pen­ge som fl at­te­ren­de. Den hvi­de Pors­che og de sto­re vil­la­er im­po­ne­re­de hen­de ik­ke. Hun syn­tes sna­re­re, det var pin­ligt at om­gås den ty­pe.

Purun­ge Char­lot­te Juul blev an­sat i Jan Fogs vel­drev­ne liebha­ver- for­ret­ning, og hun ar­bej­de­de der i 10 år, bå­de mens de var kæ­re­ster og eft er.

Selv me­ner Jan Fog, at det var hans man­ge og lan­ge ar­bejds­da­ge, der ko­ste­de for­hol­det. Char­lot­te Juuls ud­læg­ning er, at han var ut­ro til en fest, og at det æn­dre­de hen­des syn på ham. Dy­na­mi­k­ken i for­hol­det æn­dre­de sig. Hun blev ja­loux og så kvin­der overalt. Men det var Jan Fog, der af­slut­te­de det tre år lan­ge for­hold til den un­ge skøn­hed.

» Når Char­lot­te får en ny kæ­re­ste, så stik­ker det da lidt. Men det er jo en del af li­vet at ac­cep­te­re det. Jeg går me­re op i, at den kæ­re­ste er sød og or­dent­lig over for hen­de, end jeg tæn­ker over, at det var no­get, jeg skul­le ha­ve væ­ret, « si­ger ejen­doms­mæg­le­ren i TV2­do­ku­men­ta­ren ’ He­le hi­sto­ri­en’:

» Jeg kan godt el­ske en per­son uden at skul­le eje. «

Pa­rat til at pas­se ham

I be­gyn­del­sen af novem­ber 2013 del­te han med off ent­lig­he­den, at han skul­le gift es med sit livs kær­lig­hed. De hav­de ik­ke væ­ret kæ­re­ster i man­ge år, men det næ­re for­hold hav­de de be­va­ret. Jan Fog har i tid­li­ge­re in­ter­view ik­ke lagt skjul på, at det, der pri­mært lå til grund for æg­te­ska­bet, var, at Char­lot­te Juul skul­le bli­ve hans ar­ving. Det kun­ne nem­lig sik­re hen­de øko­no­misk, og sam­ti­dig kun­ne Jan Fog und­gå ar­ve­af­gift .

» Den dag man si­ger: O. k., nu skal jeg le­ve de sid­ste år, så kun­ne det væ­re rig­tig dej­ligt at ha­ve en at de­le det he­le med, « sag­de Jan Fog i et stort in­ter­view i BT i 2013, da han blev spurgt, om der sta­dig ek­si­ste­re­de et håb om et kæ­re- ste­for­hold mel­lem Char­lot­te og ham:

» Jeg fø­ler jo ik­ke, at man kan le­ve uden kær­lig­hed. Så vis­ner man og syg­ner hen og for­svin­der, « sag­de han og un­der­stre­ge­de, at det var kær­lig­he­den til Char­lot­te og bas­set­hund­en Han­ni­bal, der gav li­vet me­ning.

Ejen­doms­mæg­le­ren be­skrev i BT kær­lig­he­den som et far- dat­ter- for­hold, og det gen­gæl­der Char­lot­te Juul i TV2­do­ku­men­ta­ren:

» Han er bå­de min far, min gam­le æg­te­mand, min ven, min gam­le on­kel – det er som om, det er al­le funk­tio­ner... Jeg ved, at når han bli­ver gam­mel, og hvis han no­gen­sin­de bli­ver svag, så bli­ver det mig, der skal pas­se på ham, « si­ger hun.

Og det nå­e­de hun. En må­ned eft er de var ble­vet vi­et,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.