Dan­ske­re i god be­hold

Nu er der kon­takt til al­le de dan­ske­re, man ved, op­holdt sig i Ne­pal, da det vold­som­me jord­s­kælv ram­te for en uge si­den

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 3. MAJ 2015

JORD­S­KÆLV

In­gen dan­ske­re er an­gi­ve­ligt om­kom­met ved det kraf­tig­ste jord­s­kælv i Ne­pal i 80 år, der ram­te lan­det for en uge si­den.

Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets Bor­ger­ser­vi­ce op­ly­ste i går, at man har få­et kon­takt til al­le de dan­ske­re, man ved, er i lan­det.

» Vo­res am­bas­sa­de i Kat­h­man­du fik her til for­mid­dag kon­takt til den sid­ste dan­sker på den her li­ste, vi har ført i ugens løb, over dan­ske­re, vi ik­ke hav­de kon­takt til, « for­tal­te chef for Bor­ger­ser­vi­ce, Ole Eg­berg Mik­kel­sen, til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau i går.

Der­med har Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et få­et kon­takt til el­ler be­sked om i alt 550 dan­ske­re.

» Vi be­gynd­te med 550 dan­ske­re for en uge si­den, og i ugens løb har vi så på for­skel- lig vis for­søgt at få kon­takt til de på­gæl­den­de el­ler at få op­lys­nin­ger om, hvor­vidt de var i god be­hold. Det er fo­re­gå­et bå­de her i Kø­ben­havn med tæt kon­takt til de på­rø­ren­de, som har meldt ind, hvis de for ek­sem­pel har kun­net se på Fa­ce­book, at de­res be­kend­te var i god be­hold, og ik­ke mindst med hjælp fra vo­res am­bas­sa­de i Kat­h­man­du, « si­ger Ole Eg­berg Mik­kel­sen.

Am­bas­sa­de var nød­her­berg

En del dan­ske­re har al­le­re­de for­ladt lan­det, men man­ge ven­ter sta­dig på at bli­ve boo­k­et på fly ud af ho­ved­sta­den Kat­h­man­du.

» De fle­ste har væ­ret i kon­takt til de­res rej­se­for­sik­rings­sel­skab, og dels på den må­de, dels ved vo­res am­bas­sa­de har de få­et bi­stand. Vi har haft en del dan­ske­re ind­kvar­te­ret på den dan­ske am­bas­sa­de i Kat­h­man­du, som er ble­vet brugt som en form for nød­her­berg, men det er op­hørt nu. I nat ( nat­ten til i går, red.) var der ik­ke no­gen, « si­ger Ole Eg­berg Mik­kel­sen.

Ud over at bi­stå med hjælp på am­bas­sa­den har de nor­di­ske lan­de og­så la­vet en fæl­les stand i luft­hav­nen i Kat­h­man­du, hvor dan­ske­re kan få hjælp til at boo­ke en fly­bil­let, få styr på visum med me­re.

Udenr i g s mi­ni­ster i e t s Bor­ger­ser­vi­ce kan ik­ke helt ude­luk­ke, at der kan væ­re om­kom­ne dan­ske­re i Ne­pal, men vur­de­rin­gen er, at al­le med stor sand­syn­lig­hed har over­le­vet.

Over 6.500 men­ne­sker er be­kræf­tet om­kom­ne ved jord­s­kæl­vet, og fle­re end 14.000 er kom­met til ska­de. Det fryg­tes, at dødstal­let kan kom­me helt op på 10- 15.000.

BNB

Jord­s­kæl­vet i Ne­pal er det kraf­tig­ste i 80 år og har dræbt mindst 6.500 men­ne­sker. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.