Præ­si­den­ten sky­der p 1. Oba­ma om Hil­lary Cl­in­tons nye le­ve­vil­kår

Præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma skød på alt og al­le un­der årets mid­dag med pres­sen – in­klu­si­ve sig selv

BT - - NYHEDER - Sid­sel Duch Lang­pap xsidl@ ber­ling­s­ke. dk Fo­to: Reu­ters

HU­MOR

Ba­ra­ck Oba­ma er ik­ke ba­re USAs præ­si­dent. Han kan og­så væ­re en sjov en af slagsen.

Det be­vi­ste han un­der sin år­li­ge mid­dag med pres­sen i sid­ste we­e­kend. Og han var sjov på be­kost­ning af al­le, in­klu­si­ve sig selv. Un­der ta­len til årets ’ Whi­te Hou­se Cor­re­spon­dan­ce Din­ner’ stod bå­de Hil­lary Cl­in­ton, Joe Bi­den, Se­na­tet og han selv for skud .

Hvert år hol­der den sid­den­de præ­si­dent en ta­le un­der mid­da­gen med pres­sen.

Vi har sam­let en ræk­ke af præ­si­dent Oba­mas bed­ste jo­kes fra årets ta­le. » FOR MAN­GE AME­RI­KA­NE­RE be­fi nder vi os sta­dig i en pe­ri­o­de af dyb øko­no­misk usik­ker­hed. Jeg har en ven. For ba­re få uger si­den tjen­te hun mil­li­o­ner af kro­ner om året. Nu bor hun i en trai­ler i Iowa. « » DI­CK CHE­NEY SAG­DE, at jeg var den vær­ste præ­si­dent i hans le­ve­tid. Det er in­ter­es­sant, for jeg sy­nes, at Di­ck Che­ney var den vær­ste præ­si­dent i min

le­ve­tid. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.