DET BLEV EN

BT - - NYHEDER - Mette Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

KON­GE­LIG FØD­SEL

Det bri­ti­ske kon­ge­hus fik i går et nyt, lil­le med­lem af fa­mi­li­en, da hertu­gin­den af Cam­brid­ge fød­te en vel­skabt dat­ter.

Føds­len blev an­non­ce­ret af kon­ge­hu­set på Twit­ter i går mid­dag, hvor hof­fet op­ly­ste, at her­tu­gin­de Ka­te hav­de født den lil­le pi­ge klok­ken 08.34 sam­me mor­gen. Alt om­kring føds­len for­løb, som det skul­le, og den lil­le pi­ge kom ’ sik­kert til ver­den’. Prins Wil­li­am var iføl­ge med­del­el­sen ved sin hu­strus si­de un­der he­le føds­len. Den lil­le pi­ge ve­jer 3.714 gram, og hun er den fjer­de i ar­ve­føl­gen til den bri­ti­ske tro­ne.

’ Hen­des kon­ge­li­ge højhed og bar­net har det beg­ge godt,’ skri­ver Ken­sing­ton Pa­la­ce på Twit­ter.

Me­get lig den før­ste fød­sel

Prins Wil­li­am og her­tu­gin­de Ka­te har al­le­re­de søn­nen Ge­or­ge, der kom til ver­den 22. juli 2013. Den fød­sel tog godt 11 ti­mer, mens det er gå­et no­get hur­ti­ge­re den­ne gang.

Føds­len af den lil­le ny min­der dog sta­dig på nog­le punk­ter om føds­len af prins Ge­or­ge. Den­gang blev hertu­gin­den ind­lagt med ve­er om­kring klok­ken 05.30 om mor­ge­nen, den­ne gang var det klok­ken 06.00.

Føds­len fo­re­gik - gan­ske som ved den for­ri­ge - i Lin­do­fløj­en på St. Mary’s Ho­spi­tal i by­de­len Paddington i London. Og li­ge­som sidst var det fød­selslæ­ger­ne Guy Thor­peBe­e­ston og Alan Fart­hing, der stod i spid­sen for det team af eks­per­ter, der skul­le hjæl­pe den kon­ge­li­ge fa­mi­lies nye med­lem sik­kert til ver­den. De­res un­der­skrif­ter kan og­så ses på den of­fi­ci­el­le med­del­el­se om føds­len, der er op­stil­let ved Buck­ing­ham Pa­la­ce, hvor dron­ning Eliza­beth resi­de­rer.

Som man­ge an­dre gravi­de op­le­ver det, gik her­tu­gin­de Ka­te lidt over ter­min. Da det bri­ti­ske kon­ge­hus i sep­tem­ber sid­ste år meld­te ud, at par­ret ven­te­de sit an­det barn, blev det op­lyst, at hun hav­de ter­min i april.

Prin­ses­sen kom dog først til ver­den 2. maj og lod der­med ven­te lidt på sig.

Me­get ty­der på, at den kon­ge­li­ge fa­mi­lie net­op hav­de hå­bet på, at det var en prin­ses­se, de den­ne gang vil­le bli­ve be­ri­get med. Her­tu­gin­de Ka­te er un­der gravi­di­te­ten ble­vet set i en bør­ne­tøjs­bu­tik, hvor hun kig­ge­de på pi­ge­tøj, og hen­des svi­ger­far, prins Char­les, rø­be­de for ny­lig, at han hå­be­de, bar­ne­bar­net vil­le bli­ve en pi­ge.

Or­de­ne faldt iføl­ge The Mir­ror, da prins Char­les mød­te en 100 år gam­mel krigs­ve­te­ran, som var ledsa­get af sin dat­ter. Prin­sen spurg­te ve­te­ra­nen, hvor man­ge døtre han har.

» En - og det er nok, « lød sva­ret, og prin­sen repli­ce­re­de:

» Og vi hå­ber på en søn­nedat­ter. «

Mo­der­ne kom­mu­ni­ka­tion

For­ud for føds­len var bri­ter­ne da og­så ret sik­re på, at prins Wil­li­am og her­tu­gin­de Ka­te vil­le få en dat­ter. Det sås ty­de­ligt på væd­de­må­le­ne hos bet­ting- fir­ma­et Coral. Iføl­ge den bri­ti­ske avis The Mir­ror hav­de 80 pro­cent af fir­ma­ets kun­der sat de­res pen­ge på, at bar­net var en pi­ge.

Her­tu­gin­de Ka­te og prins

SØN­DAG 3. MAJ 2015 Wil­li­ams hof har un­der fød­sels­for­lø­bet brugt det so­ci­a­le me­die Twit­ter til at hol­de om­ver­den op­da­te­ret. Par­rets Twit­ter- pro­fil har 313.000 føl­ge­re, og da med­del­el­sen om føds­len af prin­ses­sen blev of­fent­lig­gjort på Twit­ter, spred­te det sig som en step­pe­brand.

Med­del­el­sen om føds­len blev delt 36.000 gan­ge på Twit­ter i lø­bet af de før­ste ti­mer.

Før nyhe­den om føds­len nå­e­de ud til of­fent­lig­he­den, hav­de den nær­me­ste fa­mi­lie dog mod­ta­get den gla­de be­sked om fa­mi­lie­for­ø­gel­sen.

En stors­mi­len­de her­tu­gin­de Ka­te og prins Wil­li­am med de­res lil­le ny prin­ses­se.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.