Hvad skal bar­net hed­de?

BT - - NYHEDER -

NAV­NE­LEG

Nu, hvor her­tu­gin­de Ka­te og prins Wil­li­am har få­et de­res dat­ter, be­gyn­der spe­ku­la­tio­ner­ne om, hvad den lil­le pi­ge mon skal hed­de.

Fa­vo­rit­ter­ne ses ty­de­ligt hos de bri­ti­ske book­ma­ke­re, der, si­den gravi­di­te­ten blev an­non­ce­ret i sep­tem­ber, har ud­budt væd­de­mål om bar­nets køn og bar­nets navn.

Nu, hvor det blev en pi­ge, er væd­de­må­le­ne om dren­ge­nav­ne som Art­hur og Char­les ik­ke læn­ge­re re­le­van­te. I ste­det er fo­kus ret­tet mod pi­ge­nav­ne­ne, hvor sær­ligt ét navn læg­ger af­stand til de an­dre.

Pen­ge­ne er sat på Ali­ce

Iføl­ge det bri­ti­ske me­die The Mir­ror har de fle­ste spil­le­lyst­ne bri­ter sat pen­ge på, at prin­ses­sen skal hed­de Ali­ce. Nav­net er tid­li­ge­re brugt i det bri­ti­ske kon­ge­hus, da dron- ning Vi­cto­ria i 1843 døb­te sit tred­je barn Ali­ce. Og­så mo­de­ren til prins Phi­lip, der er gift med dron­ning Eliza­beth og far­far til prins Wil­li­am, hed Ali­ce.

Et af de an­dre nav­ne, som er blandt bri­ti­ske roy­a­li­sters fa­vo­rit­ter, er Char­lot­te, som er en fe­mi­nin ud­ga­ve af nav­net Char­les. Hvis her­tu­gin­de Ka­te og prins Wil­li­am væl­ger at kal­de de­res dat­ter Char­lot­te, kan det ses som en hyl­dest til prin­sens far, prins Char­les.

Det vi­des end­nu ik­ke, hvor­når par­ret løf­ter slø­ret for, hvad den lil­le ny skal hed­de.

I mod­sæt­ning til det dan­ske kon­ge­hus, der først mel­der bar­nets navn ud i til då­ben, er det bri­ti­ske kon­ge­hus hur­ti­ge­re ude.

Da prins Ge­or­ge, den ny­fød­tes sto­re­bror, kom til ver­den i 2013, med­del­te de stol­te for­æl­dre al­le­re­de nav­net to da­ge se­ne­re.

mela@ bt. dk

’ By- ud­rå­be­ren’ To­ny Ap­ple­ton be­kendt­gør den kon­ge­li­ge fød­sel på tra­dio­nel vis for­an St Mary’s ho­spi­tal i London. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.