An­stren­gen­de gravi­di­tet

BT - - NYHEDER -

KOM­PLI­KA­TIO­NER

Gan­ske som da her­tu­gin­de Ka­te ven­te­de sit før­ste barn, har hun un­der den­ne gravi­di­tet væ­ret vold­somt pla­get af gravi­di­tetskval­me.

Hertu­gin­den har un­der beg­ge gravi­di­te­ter væ­ret ramt af Hy­pe­re­me­sis Gravi­darum, som er en så vold­som form for kval­me, at den of­te kræ­ver læ­ge­lig be­hand­ling.

Der­for har kon­ge­hu­set og­så væ­ret nødt til at an­non­ce­re nyhe­der­ne om gravi­di­te­ter­ne tid­ligt i for­lø­bet, for­di her­tu­gin­de Ka­te har set sig nødsa­get til at af­ly­se en ræk­ke ar­ran­ge­men­ter på grund af gravi­di­te­ten.

I for­bin­del­se med at prins Wil­li­am og her­tu­gin­de Ka­tes hof på Ken­sing­ton Pa­la­ce op­ly­ste of­fent­lig­he­den om, at par­ret ven­ter sit an­det barn, kom det og­så frem, at hertu­gin­den modt­og læ­ge­lig be­hand­ling i de­res hjem på Ken­sing­ton Pa­la­ce. Det sam­me var til­fæl­det, da hun ven­te­de prins Ge­or­ge, som kom til ver­den 22. juli 2013.

Hy­pe­re­me­sis Gravi­darum kan be­ty­de, at den gravi­de har brug for at få til­ført væ­ske og næ­ring via drop, li­ge­som hun kan ha­ve brug for ek­stra hvi­le. Det var til­fæl­det med hertu­gin­den, som i en pe­ri­o­de var sen­ge­lig­gen­de.

mela@ bt. dk

Me­re stil­le gik det for sig på plad­sen for­an Buck­ing­ham Pa­la­ce, hvor to af hof­fets an­sat­te bar den­ne for­gyld­te op­sats ud med med­del­sen om den kon­ge­li­ge fød­sel. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.