SKOT­TER­NE VIL D

Det er først og frem­mest den øko­no­mi­ske kurs, de bri­ti­ske væl­ge­re stem­mer om 7. maj. Men i kulis­sen stø­jer de skot­ske na­tio­na­li­ster

BT - - NYHEDER - Mi­cha­el Al­sen Laurid­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

VALG

Egent­lig skul­le sa­gen jo ha­ve væ­ret luk­ket.

For da et smalt fl er­tal i Skot­land i eft er­å­ret stem­te nej til selv­stæn­dig­hed og en for­mel ad­skil­lel­se fra den re­ste­ren­de del af det bri­ti­ske ri­ge, så iagt­ta­ge­re så­vel som bri­ti­ske po­li­ti­ke­re det som et ud­tryk for, at selv­stæn­dig­heds­kam­pen var ov­re for den­ne gang.

Men skot­ter­ne vil det an­der­le­des, og når de bri­ti­ske væl­ge­re 7. maj be­gi­ver sig mod stem­m­eur­ner­ne til par­la­mentsval­get i Stor­bri­tan­ni­en, vil den skot­ske selv­stæn­dig­heds­kamp at­ter få en ho­ved­rol­le.

For­kla­rin­gen er, at SNP, Scot­tish Na­tio­nal Par­ty, står til at få et fan­tomvalg i hjem- lan­det, der el­lers tra­di­tio­nelt har væ­ret La­bour- land.

De se­ne­ste me­nings­må­lin­ger gi­ver par­ti­et 54 man­da­ter af de 59 sæ­der, Skot­land har i West­min­ster. Ved det se­ne­ste valg fi k par­ti­et seks. Til gen­gæld lig­ner det et skotsk blod­bad for La­bour, der står til at bli­ve re­du­ce­ret fra 41 man­da­ter til fi re i Skot­land.

En ho­ved­pi­ne for Ed

Me­nings­må­lin­ger­ne er ik­ke mindst en ho­ved­pi­ne for La­bour- le­de­ren Ed Mi­li­band.

Han har un­der valg­kam­pen haft travlt med at mar­keds­fø­re sit ar­bej­der­par­ti som øko­no­misk an­svar­ligt, men nu ri­si­ke­rer han at skul­le dan­ne re­ge­ring med SNP.

Og det kan godt bli­ve be­svær­ligt, si­ger Nils Ar­ne Sø­ren­sen, pro­fes­sor på In­sti­tut for Hi­sto­rie, Kul­tur og Sam­funds­be­skri­vel­se med sær­lig fo­kus på bri­ti­ske for­hold ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet.

» La­bour bli­ver klemt fra ven­stre af SNP, der er et me­re tra­di­tio­nelt so­ci­al­de­mo­kra­tisk par­ti med fo­kus på so­ci­al ret­fær­dig­hed.

Det gør det svært for Ed Mi­li­band, der el­lers har haft rig­tig travlt med at over­be­vi­se væl­ger­ne om, at La­bour er et øko­no­misk an­svar­ligt ar­bej­der­par­ti, « si­ger Nils Ar­ne Sø­ren­sen.

For­u­den øko­no­mi­en og skot­ter­ne er der et an­det te­ma, der fyl­der i kam­pen. Det sto­re EU- spø­gel­se.

Det er det høj­re­na­tio­na­le par­ti, UK In­de­pen­den­ce Par­ty ( UKIP), der først og frem­mest har sat EU på dags­or­de­nen med det re­so­lut­te krav om, at Stor­bri­tan­ni­en skal ud af uni­o­nen.

De fl este må­lin­ger mel­der om dødt løb mel­lem de sto­re par­ti­er, La­bour og de Kon­ser­va­ti­ve. Men må­lin­ger­ne åben­ba­rer og­så, at vin­de­ren sand­syn­lig­vis skal indstil­le sig på en­ten at dan­ne en ko­a­li­tions­re­ge­ring med et min­dre par­ti el­ler ty til den dan­ske mo­del med min­dre­tals­re­ge­rin­ger. Og det er pe­st el­ler ko­le­ra for de to sto­re par­ti­er, me­ner Nils Ar­ne Sø­ren­sen.

En høj pris

» Pri­sen for ko­a­li­tions­po­li­tik er rig­tig høj, og i den nu­væ­ren­de re­ge­ring har Li­be­ral­de­mo­kra­ter­ne tabt rig­tig stort i ko­a­li­tio­nen med de Kon­ser­va­ti­ve. Der­for er det svært at fo­re­stil­le sig, at de små par­ti­er vil bin­de sig som støt­te­par­ti­er. Det lig­ner me­re, at en af de to sto­re vil dan­ne en min­dre­tals­re­ge­ring og for­hand­le sig til et fl er­tal sag for sag, « si­ger Nils Ar­ne Sø­ren­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.