’ USA kan læ­re me­get

Ber­nie San­ders vil væ­re USAs næ­ste præ­si­dent

BT - - NYHEDER - Hen­ning Hø­eg ho­eg@ bt. dk

REPOR­TA­GE

Den 73- åri­ge ame­ri­kan­ske præ­si­dent­kan­di­dat Ber­nie San­ders er ik­ke i tvivl om, hvad hans hjem­land USA har brug for: Me­re dan­ske til­stan­de.

Den er­far­ne po­li­ti­ker, der i 25 år har væ­ret med­lem af den ame­ri­kan­ske kon­gres – først i Re­præ­sen­tan­ter­nes Hus og si­den 2006 i Se­na­tet – er nem­lig stor fan af det dan­ske sy­stem med hø­je skat­ter, men og­så gra­tis sy­ge­sik­ring og mu­lig­hed for vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se til al­le. Og da un­der­teg­ne­de mød­te San­ders til et væl­ger­mø­de for seks år si­den, lød vo­res kor­te sam­ta­le no­gen­lun­de så­le­des:

Mig: » Hej, jeg er en dansk jour­na­list. Men jeg er flyt­tet per­ma­nent til USA. «

San­ders: det? «

» Hvor­for

dog

Sam­men­lig­ner USA med DK

Li­ge­som de fle­ste an­dre ame­ri­ka­ne­re el­sker Ber­nie San­ders selv­føl­ge­lig sit hjem­land. Men han me­ner og­så, at me­get i USA bør la­ves om.

Og da han for tre år si­den skrev en me­get om­dis­ku­te­ret kro­nik, der blev vi­de­re­bragt i bl. a. bå­de New York Ti­mes og på Huf­fing­tonPost. com, var det med over­skrif­ten ’ Hvad kan vi læ­re af Dan­mark’.

Og i tek­sten, der fik ti­tu­sind­vis af ame­ri­ka­ne­re til at spær­re øje­ne­ne op, skrev Ber­nie San­ders bl. a.:

» I USA i dag kæm­per man­ge bor­ge­re for at få en sy­ge­sik­ring, de har råd til. For­skel­len på rig og fat­tig vok­ser eks­plo­sivt. Og for mil­li­o­ner af fa­mi­li­er bli­ver det svæ­re­re og svæ­re­re at få tin­ge­ne til at kø­re rundt. I Dan­mark er den so­ci­a­le sik­ker­hed i for-

SØN­DAG 3. MAJ 2015 bin­del­se med sy­ge­sik­ring, bør­ne­pas­ning, ud­dan­nel­se og ar­bejds­løs­hed blot en del af det so­li­da­ri­tets­sy­stem, der gi­ver bor­ger­ne mu­lig­he­der og sik­ker­hed. Dan­sker­ne be­ta­ler hø­je skat­ter. Men til gen­gæld ny­der de en le­ve­stan­dard, som de fle­ste ame­ri­ka­ne­re vil­le væ­re mis­un­de­li­ge over. «

Snak­ken om det dan­ske sy­stem, der bur­de in­spi­re­re ame­ri­kan­ske po­li­ti­ke­re, fort­sat­te i novem­ber, da Ber­nie San­ders var gæst i Step­hen

Så­dan så det ud, da Ber­nie San­ders af­slø­re­de, at og­så han vil stil­le op til det ame­ri­kan­ske præ­si­dentvalg til næ­ste år. Fo­to: Reu­ters Pres­sen mød­te op. Men ik­ke i Hil­lary­ag­ti­ge ho­be­tal. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.