T af Dan­mark’

BT - - NYHEDER -

SØN­DAG 3. MAJ 2015 Col­berts po­pu­læ­re tal­ks­how ’ The Col­bert Report’. Og selv­om hver­ken Step­hen Col­bert el­ler de fle­ste an­dre po­li­ti­ske iagt­ta­ge­re gi­ver præ­si­dent­kan­di­da­ten Ber­nie San­ders de sto­re chan­cer over for bl. a. Hil­lary Cl­in­ton, så er al­le im­po­ne­ret over hans kon­se­kvens, der knap har no­get si­destyk­ke i ame­ri­kansk po­li­tik.

Skif­ter al­drig me­ning

Mens hver­ken Hil­lary Cl­in­ton el­ler Ba­ra­ck Oba­ma kan si­ge sig fri for at ha­ve skif­tet me­ning om bl. a. ho­mo­seksu­el­les ret til at gif­te sig og om in­ter­na­tio­na­le han­dels­re­strik­tio­ner, så har den sel­vud­nævn­te ’ de­mo­kra­ti­ske so­ci­a­list’ Ber­nie San­ders al­drig zigzag­get i si­ne hold­nin­ger.

» Den mand har sim­pelt­hen haft de sam­me stand­punk­ter, li­ge si­den han var ti år gam­mel, « si­ger Jon Stewart, der og­så har haft Ber­nie San­ders som gæst i The Daily Show. Li­ge­som Hil­lary Cl­in­ton vil Ber­nie San­ders for­sø­ge at vin­de den de­mo­kra­ti­ske no­mi­ne­ring – bli­ve det de­mo­kra­ti­ske par­tis of­fi­ci­el­le kan­di­dat. Og selv­om me­nings­må­lin­ger­ne end­nu er i Hil­larys favør, så ad­va­rer Ber­nie San­ders al­le imod at un­der­vur­de­re ham.

» Husk på, at jeg som fat­tig og uaf­hæn­gig kan­di­dat har vun­det stort over mod­kan­di­da­ter med mil­li­ar­der af dol­lar på bank­bo­gen. Ved sid­ste se­natsvalg i Ver­mont fik jeg 71 pro­cent af stem­mer­ne, så folk lyt­ter, når jeg ta­ler, « si­ger San­ders i et helt nyt in­ter­view med CNN.

På de­mo­kra­tisk si­de for­ven­tes og­så se­na­tor Eliza­beth War­ren at stil­le op. Og for det re­pu­bli­kan­ske par­ti har Ted Cruz, Marco Ru­bio og Rand Paul al­le­re­de meldt de­res kan­di­da­tur. Det ame­ri­kan­ske præ­si­dentvalg fin­der sted 4. novem­ber 2016.

Jon Stewart om­ta­ler kaplø­bet imel­lem Hil­lary Cl­in­ton og Ber­nie San­ders.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.